There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ (Deminer / Survey Operator)

เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ (Deminer / Survey Operator)

Organization : องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการประเทศไทย

Ref: NPA/TH/HD/087/2017

รับสมัครด่วน

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวด้านแรงงานของนอร์เวย์ องค์การฯ ทำงานในระดับนานาชาติด้านการพัฒนาแบบภาคีและการลดอาวุธด้านมนุษยธรรม รวมทั้งการให้บริการกู้ชีพการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ให้ที่พักพิง และการผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 9,500 คนในนอร์เวย์ และมีเจ้าหน้าที่ 2,200 คนทั่วโลก เราทำงานใน 39 ประเทศทั่วโลก

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการในประเทศไทย ในปัจจุบัน ทำงานร่วมและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ  ในปี ค.ศ. 2017 องค์การฯ ได้ดำเนินการโครงการ “การสำรวจขั้นพื้นฐานของการปนเปื้อนทุ่นระเบิด / สรรพาวุธที่ยังหลงเหลือจากสงครามในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและตราด” ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 3 และ 2

 

ประเทศไทยยังมีปัญหาที่สำคัญมากเกี่ยวกับทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามอื่นๆ มีการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง จากความพยายามในการสำรวจครั้งอดีตมีการระบุพื้นที่ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีทุ่นระเบิด แต่พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไปและไม่สามารถกำหนดขอบเขตการปนเปื้อนได้อย่างสมเหตุสมผล ปัญหาทุ่นระเบิดในประเทศไทยยังไม่มีระบุอย่างชัดเจน   

 

การสำรวจนี้ จะได้รับผลมาจากการสำรวจตามหลักฐานที่ไม่เป็นทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้ได้ผลสำรวจที่ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจทางเทคนิคร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การสำรวจจะช่วยปลดปล่อยพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบัน ความกลัวจากภัยทุ่นระเบิด / วัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม กีดขวางการเริ่มดำเนินการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก และการพัฒนา / ธุรกิจอื่นๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมขององค์การฯ กรุณาค้นได้ที่ www.npaid.org  และ Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand

 

องค์การฯ ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ 1 ตำแหน่ง

แผนก/โครงการ/ประเทศ     แผนกการลดอาวุธด้านมนุษยธรรม / โครงการประเทศไทย

หัวหน้างาน      หัวหน้าชุดภาคสนาม / หัวหน้างานภาคสนาม

เริ่มงาน           โดยเร็วที่สุด

 

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจ มีหน้าที่ในการปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคและไม่เป็นทางเทคนิค รวมถึงการกำหนดที่ตั้ง การบันทึกพิกัด/ทำสัญลักษณ์ การสร้างแผนที่ของทุ่นระเบิด และปฏิบัติหน้าที่ทุกประการอันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจขององค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการประเทศไทย

 

การศึกษา

ต้องมี

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการสำรวจ

สิ่งที่ปรารถนา

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า)

 

ประสบการณ์

สิ่งที่ปรารถนา

 • ประสบการณ์ในการเก็บกู้และการสำรวจ

 

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความสามารถเขียนและพูดภาษาไทยได้อย่างดี
 • มีร่างกายแข็งแรง

 

ความสามารถระดับบุคคล

 • มีความคิดอย่างเป็นระบบและแบบแผน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์
 • มีประสาทสัมผัสไว รับรู้ต่อความรู้สึกได้ง่าย
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี
 • มีทักษะการสื่อสารวัฒนธรรมต่างสังคมดี
 • มีความสามารถและพร้อมที่จะทำงานภายใต้ความกดดันและจัดการกับความยากลำบากและความซับซ้อนของสถานการณ์ได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป

 • ปฏิบัติการทำสำรวจที่ไม่เป็นทางเทคนิคและทางเทคนิคตามระเบียบการปฏิบัติประจำขององค์การฯ
 • ทำให้มั่นใจว่า ท่านได้รับการสรุปแบบสั้นและสามารถเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบก่อนจะเริ่มการปฏิบัติงานประจำวัน
 • ทำให้มั่นใจว่าท่านมีเครื่องมือที่เหมาะสมและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างประสบความสำเร็จ
 • ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีม และมีส่วนทำให้ทีมคงอยู่และพัฒนาสปิริตของทีม

 

หน้าที่เฉพาะเจาะจง

 • มีส่วนร่วมในการกรอกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ / ฐานข้อมูล ตามที่ต้องการ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในเบสแค้มป์ ตามกฎระเบียบของเบสแค้มป์และตามคำชี้แนะจากหัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่เก็บกู้ / เจ้าหน้าที่สำรวจต้องเตรียมตัวสำหรับเดินทางและพักอยู่ในพื้นที่ภาคสนามในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • ขับขี่ยานพาหนะของเอ็นพีเอหากจำเป็น

 

ข้อพิจารณาอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณขององค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนขององค์การฯ ด้วยความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 

องค์การฯ เน้นความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรง ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความโปร่งใส และความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและสภาวะที่ยากลำบาก วัตถุประสงค์หนึ่งขององค์การฯ คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพในองค์การฯ และองค์การฯ สนับสนุนให้ผู้สมัครที่เป็นสตรีสมัครงาน

 

ข้อเสนอขององค์การฯ

เงินเดือนที่ดี งานที่น่าสนใจและท้าทาย ที่พักอาศัยซึ่งจัดไว้ให้ด้วยกัน ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่ดี

 

วิธีการสมัคร

ขอเชิญผู้สนใจกรอกและส่งใบสมัครงานได้ที่สำนักงานเอ็นพีเอ กรุงเทพฯ และภาคสนามในอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และอ.บ่อไร่ จ.ตราด ขอรับใบสมัครงานของเอ็นพีเอได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ และภาคสนามดังกล่าว

หรือส่งจดหมายสมัครงานและประวัติย่อที่เป็นปัจจุบันมาที่

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ที่อยู่ c/o ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

183 ถนนสรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ10210

โทรศัพท์/โทรสาร 02 967 8335 

อีเมล npathailand@gmail.com

 

สำนักงานภาคสนาม (อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ)

249-249/1 หมู่ 4 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

 

สำนักงานภาคสนาม (อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด)

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน หมู่ 5 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560

องค์การฯ จะติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้นเท่านั้น

 

บุคคลที่ติดต่อได้

น.ส. จารุวรรณ ทิวะศิริ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปและโลจิสติกส์

มือถือ 081 918 3944 อีเมล jaruwant@npaid.org

น.ส. ศิวพร สวนอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล

มือถือ 092 339 2426 อีเมล siwaporns@npaid.org

สำนักงาน 02 967 8335

 

EMPLOYMENT ANNOUNCEMENT

 

Norwegian People’s Aid (NPA) is a humanitarian Non-Governmental Organisation (NGO) rooted in the Norwegian Labour Movement. We work with International Development Partnerships, Humanitarian Disarmament (HD), Rescue Service and First Aid, and Asylum and Integration. Norwegian People’s Aid has approximately 9,500 members in Norway and 2,200 staff worldwide. We work in 35 countries around the world.

 

NPA Thailand is currently working in partnership and support to the Thailand Mine Action Centre (TMAC). In 2017, NPA is implementing the “Establishing of the Baseline of Mine/ERW Contamination in Si Sa Ket and Trat provinces Thailand” project in joint-operations with the Humanitarian Mine Action Unit 3 and 2.

                                                                                                                                                                                                                                                      

Thailand has a considerable problem of mines and other explosive remnants of war (ERW). Vast areas along the Thai - Cambodian border are severely contaminated. Past survey efforts have in part identified the larger areas that could be mined but these areas are inflated and fail to represent a realistic scope of contamination.  The landmine problem in Thailand thus remains poorly defined.

 

This Survey is in effect an evidence-based non-technical survey (NTS) that may be enhanced with components of technical survey (TS) to provide greater accuracy where necessary. The survey will free up land where fear from mines/ERW currently impedes cultivation and other development/business initiatives.

 

For more information, please visit; www.npaid.org and Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand

 

We are currently looking for a Deminer / Survey operator to work in our Baseline Survey Teams in Thailand.

 

Position:  Deminer / Survey Operator 1 position

Department/Project/Country: Humanitarian Disarmament (HD) / NPA HD Programme / Thailand

Immediate Superior:  Field Team Leader / Field supervisor

Starting Date:  As soon as possible

 

Qualifications:

The Deminer / Surveyor is responsible for conducting the technical and non-technical survey, including locating,  marking and mapping of landmines and perform all duties related to the position of Deminer / Surveyor for NPA HD Programme Thailand.

 

Education

Must have:

 • Basic education
 • Training on Demining and Survey

Desirable:

 • Basic education (M.3 or equivalent to Grade 9)

 

Experience

Desirable:

 • Experiences in demining and survey

 

Other Qualification

 • Written and verbal proficiency in Thai
 • Physically fit

 

Personal Competencies

 • Systematic and structured
 • Analytical
 • Sensitive
 • Good communication and interpersonal skills
 • Cross-cultural communication skills
 • Ability and readiness to work under pressure and dealing with difficult and complex conditions

 

General responsibilities

 • Conduct the non-technical survey and technical survey according to the NPA Operational procedures (SOP)
 • Make sure that you are correctly briefed and that you understood your duties and responsibilities before the start of your daily activity
 • Ensure that you have the correct equipment and stores to carry out your operational duties
 • Work as part of a team and contribute to maintain and improve team spirit

 

Specific duties

 • Contribute to filling data into computer/database where required
 • Perform any duties in the base-camp according to the base-camp rules and direction from supervisor
 • Deminer /Surveyor must be prepared to travel and stay in the field for extended periods.
 • Drive NPA vehicles where required

 

Additional Considerations:

The employee is to abide by the policies and personal codes of conduct set by the Norwegian People’s Aid (NPA) and represent the organisation in a loyal and responsible manner.

 

We emphasise the importance of strong health, cross-cultural communication skills, transparency, and the ability to work under pressure and difficult conditions. One of NPA's overall objectives is to promote gender equality in the organisation and female candidates are encouraged to apply.

 

NPA offers:

Competitive salary, Interesting and challenging work, free accommodation in a secure based camp environment with food allowance, generous health and accident insurance schemes.

 

How to apply:  

Interested candidates are invited;

To complete and submit the application at NPA BKK office and field office in Khun Han, Si Sa Ket and Bor Rai, Trat provinces.  The NPA job application form will be available at NPA BKK office and field office. 

Or to submit their motivation cover letter and an updated CV to

Norwegian People's Aid Thailand (BKK Office)

Address: c/o Thailand Mine Action Centre

183 Songprapa Road, Sigun, Donmuang, Bangkok 10210 THAILAND

Tel. / Fax: +662 967 8335

Email: npathailand@gmail.com

 

Field office (Khun Han, Si Sa Ket province):

249-249/1, Moo 4, Si sub-district, Khun Han district, Si Sa Ket 33150

 

Field office (Bor Rai, Trat province):

Khlong Sano Reservoir Project, Moo 5, Non-Si subdistrict, Bor Rai district, Trat 23140

 

Deadline for applications:  On Tuesday 10 October 2017

Only shortlisted candidates will be contacted.

 

Contact persons:

Ms. Jaruwan Tiwasiri, Admin and Logistics Officer, Mobile: 081 918 3944,

Email: jaruwant@npaid.org

Ms. Siwaporn Suanyoo, Information Management Officer, Mobile: 092 339 2426,

Email: siwaporns@npaid.org

BKK office: +662 967 8335

 

Contact : jaruwant@npaid.org / 081-918-3944


Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more