There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (Academic Support Officer) จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ (Academic Support Officer) จำนวน 2 อัตรา

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ

ประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

 

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (อัตราลูกจ้าง)

(link รายละเอียด https://goo.gl/zXLRV6 )

 

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

          1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย

          1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่

                - การกลั่นกรองทางวิชาการ

                - การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ

                - การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย

                - การปิดโครงการ

                - การติดตามโครงการล่าช้า

                - สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

 1. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

                - การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                - การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส. 

                - การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ

 1. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
 4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก
 6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
 7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
 10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

Contact : recruit@thaihealth.or.th


Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more