There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ประกาศรับสมัครพยาบาลประจำโครงการวิจัย YMSM

Organization : หน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ทางหน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครพยาบาลประจำโครงการวิจัย YMSM 
 
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเสริมสร้างความครอบคลุมของการดูแลรักษาในวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง (Increasing HIV- testing Among young MSM/TG and strengthening HIV treatment and care cascade : YMSM-CASCADE) ที่ได้รับสนับสนุนทุนจาก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติ
 
1.      สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และ/หรือ
 
2.      สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบาดวิทยา สถิติสาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
3.      สามารถทำงานล่วงเวลา และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 
4.      มีใจรักการทำงานเพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 
5.      มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ระดับดี
 
6.      มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้ในระดับดี หากสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
7.      มีประสบการณ์ในการวิจัย อย่างน้อย 2-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หมายเหตุ: หากมีความรู้เรื่องโรค HIV จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
1.      พัฒนาโครงการวิจัยและดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อกำหนดในโครงการและโครงร่างการวิจัย (Protocol) ร่วมกับทีม
 
2.      ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการวิจัย เช่น ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง เก็บ รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
 
3.      พัฒนาข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คู่มือ เครื่องมือ สื่อ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
 
4.      ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบการดำเนินงาน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ
 
5.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
 
1.      ประวัติส่วนตัว (Resume) 
 
2.      สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
 
3.      รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
 
4.      สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
 
5.      หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
 
 
 
วิธีการสมัคร
สามารถมาสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ คุณนันทกา  กองสถาน email: n_kongstan@yahoo.com หรือคุณศิริจิตต์  คณากูล อีเมล์ sijit@hotmail.com โทร 02- 8660225 หรือ 02-419-5695 หน่วยโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถนนวังหลัง แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Contact :


Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more