There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง (UBR Manager Assistant)

ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง (UBR Manager Assistant)

Organization : องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง

        (UBR Manager Assistant)

                                                 

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นองค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อุทิศความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวและชุมชนที่ขาดแคลน  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและคุ้มครองให้เด็กได้รับสิทธิ์ต่างๆ ที่พึงจะได้อย่างเท่าเทียมกัน   ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาความยากไร้ของเด็ก

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง (1 ตำแหน่ง)

ระยะเวลาสัญญาจ้าง: 1 ปีและมีโอกาสพิจารณาต่อสัญญา

พื้นที่การทำงาน:  จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่

    

ลักษณะงาน: ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมืองนี้  จะทำหน้าที่ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและดูแลงานด้านคดีปกครองในการปกป้องสิทธิชาวบ้านที่ถุกละเมิด เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยผ่าทางศาลปกครอง  รวมทั้งจัดทำรายงานการปฎิบัติงานตามแผนงานและกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  นอกจากนี้ยังจะต้องประสานงานในระดับพื้นที่ระหว่างแพลนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วยุมชน จะเป็นพนักงานตัวแทนขององค์                     phur Mae Far Luang, Chiang Rai

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ลงพื้นที่ปฎิบัติงานภาคสนามในการแก้ปัญหาแก่บุคคลที่ไร้รัฐ ไร้สัญชาติในชุมชน; ดำเนินการฟ้องคดีปกครองในการช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทิหรือการถูกปฎิเสธการใช้สิทธิทางกฎหมาย; สนับสนุนงานด้านวิชาการกฎหมายในการจัดอบรมหรือคิดค้นคู่มือการอบรมงานด้านกฎหมายกับสาธารณชน เช่น วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นต้น; ดูแลโปรแกรมฐานข้อมูลในเรื่องตัวชี้วัดของโครงการฯ และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ;  ประสานงานกับสำนักงาทะเบียนเทศบาล หรืออำเภอที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลในการเขียนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ ทั้งที่เป็นเอกสาร/รูปภาพ หรือสื่อสิงพิมพ์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์ทำงาน: ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิมนุษยชน ; มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานด้านบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรู้เฉพาะด้านศาลปกครอง และประสบการณ์ในการรับมอบอำนาจในการฟ้องคดีศาลปกครองด้านสถานะบุคคล; มีประสบการณ์เคยทำงานหรือผ่านการฝึกงานด้านงานทะเบียนราษฎรในสำทะเบียนเทศบาลหรืออำเภอไม่น้อยกว่า 2 ปี; มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย; เคยได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องระดับอำเภอมาก่อน สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง และถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาท้องถิ่น ภาษาชนเผ่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมทั้งประวัติการทำงานโดยย่อ รวมทั้งรายชื่อผู้อ้างอิงอย่างน้อย 3 รายส่งอีเมล์มาที่ : thailand.hr@plan-international.org

 

วันปิดรับสมัคร:  18 มีนาคม 2561

 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและรับเข้าทำงาน  จะต้องอนุญาตให้องค์การตรวจสอบประวัติการทำงานที่ผ่านมาจากรายชื่อผุ้อ้างอิงที่ผู้สมัครให้ไว้ รวมทั้งประวัติอาชญากรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก องค์การจะทำการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศไว้เท่านั้น

 

Contact :


Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more