There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ( จังหวัดเชียงใหม่ )

เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ( จังหวัดเชียงใหม่ )

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานนี้

     ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายของโครงการ และ บันทึกบัญชีโครงการ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ เป็นไปตามระเบียบนโยบายขององค์กร

รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในงาน 

      1.การวางแผนการการจัดทำงบประมาณโครงการ

 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการให้มีการจัดทำงบประมาณโครงการ/ปรับแผนงบประมาณ
 • จัดทำ LEAP Budget Template
 • ประสานงานให้มีการขออนุมัติงบประมาณใน PBAS ถูกต้อง และ ครบถ้วนตามแผน
 • บันทึกงบประมาณโครงการลงใน Horizon 3.0
 1. จัดการเรื่องการเบิกจ่ายและบันทึกรายการบัญชี
 • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและจัดทำใบสำคัญ สำหรับรายการจ่าย และ ปรับปรุงบัญชี
 • Scan ใบสำคัญ และ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จัดเก็บให้ครบถ้วน
 • บันทึกรายการบัญชีลงระบบ SUN
 • ติดตามใบเสร็จรับเงินจาก Vendor ที่รับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่การเงิน
 • ติดตามเจ้าหน้าที่ให้มีการเคลียร์เงินเบิกล่วงหน้าภายในกำหนดเวลา
 • เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน
 1. งานบัญชีระดมทุน
 • ร่วมเก็บกล่องบริจาค ตรวจนับเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • นำฝากเงินบริจาค และ ออกใบเสร็จรับเงินบริจาค กรณีมีการรับเงินบริจาคในพื้นที่
 1. บริหารจัดการด้านทรัพย์สิน
 • ติดรหัสทรัพย์สิน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • จัดทำรายงานกระทบยอดทรัพย์สิน
 • ร่วมตรวจนับทรัพย์สินตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Update ข้อมูลรถสำนักงานใน Fleet Asset Register
 • จัดทำ Insurance Survey
 1. บริหารจัดการด้าน Inventory
 • จัดทำรายงานกระทบยอดสินค้ากับรายงานการแจกจ่ายสินค้าเป็นรายเดือน รายงานให้ IPM
 • จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดสินค้าคงเหลือจัดส่งให้สมุห์บัญชีทุกสิ้นปีงบประมาณ
 1. รายงานการเงิน
 • จัดทำรายงาน Aging Analysis
 • นำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนให้ผู้จัดการโปรแกรมพิจารณาอนุมัติ และ จัดเก็บ
 • ประสานงานให้ทางโครงการอธิบาย Variance สำหรับ Combine Core Project & Logframe
 • Post รายงาน Project Logframe และ Combine Core Project & Logframe
 1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อจัดทำ คาดการณ์ค่าใช้จ่าย
 2. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Contact : recruitment@wvthailand.org


Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more