ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

HR Manager

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

รายละเอียดงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการบุคคล (HR)

 

 1. สรรหา รับสมัคร คัดเลือกพนักงานขององค์กร ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและแผนงานที่กำหนดไว้

 

 1. จัดทำ/จัดเก็บสัญญาจ้างงาน บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลาออกและเกษียณอายุของ พนักงาน/ครู เพื่อนำเสนอให้ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุมัติ

 

 1. รับผิดชอบ ดูแลเรื่องงานบรรจุ ถอดถอนครูชาวไทยและครูชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ ดำเนินการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมทั้งจัดทำสมุดประวัติของครูในโรงเรียน และปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (เฉพาะโรงเรียน)

 

 1. รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) การขอหนังสือรับรองเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย การต่อ Visa และการแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ของอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และครูชาวต่างชาติของมูลนิธิและโรงเรียนให้ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ (ถ้ามี) หรือจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว เขมร

 

 1. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ ในเรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสวัสดิการต่าง ๆ ขององค์กร

 

 1. จัดทำการประเมินการทำงานระยะทดลองงานและประเมินการทำงานเมื่อครบสัญญาจ้างงาน 1 ปีของพนักงาน เพื่อนำเสนอให้ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

 1. ควบคุม ดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบขององค์กร

 

 1. รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ

 

 1. ควบคุม ดูแลงานด้านเงินเดือนค่าจ้าง กฎระเบียบข้อบังคับ และงานสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กรและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานร่วมกับผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 1. ควบคุม ดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบข้องบังคับ สวัสดิการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน

 

 1. เป็นผู้ประสานงานและควบคุมดูแลงานด้านการฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการเข้ารับการฝึกอบรมครู ทั้งในและนอกประเทศ

 

 1. จัดทำ/จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงาน ทะเบียนพนักงาน เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานให้เป็นปัจจุบัน และเป็นฐานข้อมูลขององค์กร

 

 1. จัดทำ/จัดเก็บเอกสาร รายงาน และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำเสนอให้ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุมัติ

 

 1. ควบคุม ดูแลจัดทำตารางวันทำงาน วันหยุดประจำสัปดาห์ รวมไปถึงการบันทึก และเก็บสถิติการลาต่าง ๆ ของพนักงาน

 

 1. รับผิดชอบ ดูแลตรวจเช็ครายงานการทำงานของพนักงานตามรายงานเครื่องสแกนเวลาเข้า-ออกงาน ก่อนจัดทำเงินเดือน

 

 1. จัดทำเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการลงนามอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน แล้วจึงส่งต่อให้พนักงานการเงิน/บัญชี เพื่อดำเนินการจ่ายเงินตามเวลาที่ได้กำหนดไว้

 

 1. จัดทำเอกสารรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง (สลิปเงินเดือน) ให้กับพนักงานให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน

 

 1. จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวกับงานประกันสังคม เพื่อนำเสนอให้ผู้จัดการลงนามอนุมัติและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้

 

 1. จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวกับงานประกันอุบัติเหตุของพนักงานและเด็กที่อยู่ในความดูแลขององค์กร เพื่อนำเสนอให้ผู้จัดการอนุมัติและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้

 

 1. ควบคุม ดูแลบันทึกการใช้สวัสดิการของพนักงาน/ครู รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการตั้งเบิกสวัสดิการกับสิทธิ์สวัสดิการที่พนักงาน/ครูจะได้รับให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับที่องค์กรได้กำหนดไว้ แล้วจึงส่งต่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชีเพื่อดำเนินการจ่ายเงินต่อไป

 

 1. รับผิดชอบเรื่องการจัดทำปฏิทินวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีของมูลนิธิ (สำนักงานใหญ่)

 

 1. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิและโรงเรียนตามความเหมาะสม

 

 1. การปฏิบัติงานตามคู่มือการทำงาน

 

 1. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

Location

Chiang Mai city with weekly trips to Mae Taeng and occasional trips to Chiang Rai.

Remuneration

SCHSF provides successful candidates with a competitive salary and benefit based on experience and potential. It offers an annual salary increase plus other benefits such as Annual Bonus, 24-hour Insurance, and Friendly Working Environment with other HR policies paralleling to Thai Labor Law.

ประเภทของงาน: งานประจำ

Contact : admin-mt@schsf.org / 053-857457

 

 

Contact : admin-mt@schsf.org / 053-857457


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more