ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์

Organization : องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir)

ประกาศรับสมัครงาน : ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์

โปรแกรมการศึกษา   องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir)

เลขที่ 175 ม.3 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองกง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ 31110

 

องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ  จดทะเบียนที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหากำไร และไม่มุ่งหวังทางการเมือง  โดยได้ขออนุญาตเข้ามาดำเนินโครงการในประเทศไทยกว่า 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

โปรแกรมการศึกษาขององค์การลาแชนเดอเลสปัวร์  ประเทศไทย ขยายพื้นที่การทำงานด้านจิตสังคม การเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ให้ครอบคลุม ทั้งหมด 57 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ นางรอง ชำนิ เฉลิมพระเกียรติ พลับพลาชัย และประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จึงมีความประสงค์รับผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์(งานภาคสนาม) มาร่วมผลักดันงานกับองค์กรฯ และดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กที่กำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก/ยากจน/เปราะบาง ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในชีวิตได้ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและของสังคมโดยรวม

CDE Thailand กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีจิตสาธารณะที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดแก่เด็กๆ ในชนบทไทยที่กำลังขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและขาดโอกาสด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในสังคมปัจจุบัน  

 

Main objectives of the program:

  • เพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
  • เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียนสำหรับเด็ก
  • เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก/เปราะบางและวิกฤตให้มีความปลอดภัยและอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยรวม

เปิดรับสมัคร  :  ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์(ภาคสนาม) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  :  เพศชาย/หญิง  การศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์งานสังคมสงเคราะห์  5 ปีขึ้นไปและประสบการณ์บริหารองค์กรและบริหารบุคคล/งบประมาณ 2 ปี ขึ้นไป   สามารถขับรถยนต์ได้ หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทหน้าที่ :  รับผิดชอบบริหารจัดการฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์รวมทั้งงานบริหารบุคลากรและงบประมาณ  งานพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองสิทธิสำหรับเด็กและครอบครัว ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ

  • ค่าตอบแทนเป็นไปตามฐานเงินเดือนขององค์กรและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน(ฐานเงินเดือนราชการ)และประสบการณ์ทำงาน
  • สัญญาจ้างงานปีต่อปี(มีความต่อเนื่อง) และมีระยะทดลองงาน 3 เดือน
  • เอกสารสำหรับยื่นสมัคร 3 รายการ คือ
  1. จดหมายสมัครงานแนะนำตัวเอง เรื่อง แรงจูงใจ ทักษะความสามารถและประสบการณ์
  2. ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  3. จดหมายรับรองจากบุคคลอ้างอิง

     ส่งเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาที่  vprosper@chainedelespoir.org และ laong@chainedelespoir.org

หมายเหตุ :  CDE Thailand จะทำการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์โดยไม่รอให้ครบกำหนดเวลาประกาศ และสามารถเลือกวิธีสัมภาษณ์ โดย ทาง skype หรือ เดินทางมาด้วยตัวเอง  หมดเขตภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Contact :


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more