ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม (Human Rights and Equality Program Coordinator)

ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม (Human Rights and Equality Program Coordinator)

Organization : สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT)

รับสมัครเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่ง     ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม

              (Human Rights and Equality Program Coordinator)

 

            สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมจดทะเบียนเพื่อดำเนินงานทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ และคนรักทั้งสองเพศ) มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง “ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม” ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามและจัดรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กระบวนการส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ...... กระบวนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเสมอภาคด้านการสมรส รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศสภาพ พ.ศ.......
 • เข้าร่วมประชุมในเวทีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม
 • ประสานงานอย่างมีสัมฤทธิผลร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ องค์การภาคีภาคประชาสังคมต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก, UNDP รวมถึงสื่อมวลชน และหน่วยงานผู้ให้ทุน (เป็นต้น)
 • จัดรวบรวมรายงานและความก้าวหน้าในงานด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
 • จัดกิจกรรมหรือการอบรม และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
 • จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณด้านด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
 • บริหารโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
 • ตำแหน่งนี้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาทางสังคมศาสตร์ (สิทธิมนุษยชน นิติศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ สตรีศึกษา เพศศึกษา(Gender studies) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาชุมชน) หรือมนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ)
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • มีความเข้าใจและสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคมของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 กระบวนการส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ...... กระบวนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้เกิดความเสมอภาคด้านการสมรส รวมทั้งกระบวนการส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศสภาพ พ.ศ.......
 • มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้ดี
 • สามารถเป็นคนกลางในการประสานงานต่าง ๆ พร้อมกันภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำกัดได้
 • เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และบุคคลที่อยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศ และสามารถปรับวิธีการสื่อสารให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละภาคส่วนได้ดี มีทัศนคติที่ดีกับความคิดที่แตกต่าง
 • สามารถติดต่อประสานงานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีสัมฤทธิผล (Efficiency)
 • มีความยืดหยุ่นสามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้ (บางโอกาส)
 • มีความสะดวก (และความชอบ) ในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง อีเมล์ LINE และ Facebook ได้
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทั้ง MsWord, MsExcel และ MsPowerPoint ได้ดี และมีความสามารถในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ได้

 

สวัสดิการ

 • เงินเดือนเริ่มต้น (ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์) 16,500 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี และ 20,000 บาท สำหรับวุฒิปริญญาโท (ในกรณีที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TU-GET 500 คะแนน หรือ CU-TEP 60 คะแนน ขึ้นไปจะได้เงินพิเศษอีก 3,000 บาท: ผู้สมัครรับผิดชอบค่าสอบด้วยตนเอง)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปประชุมในที่ต่าง ๆ (ไม่เกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและที่ทำงาน)
 • การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • วันหยุดลาพักร้อน 10 วันต่อปี
 • ในกรณีทำงานวันหยุดสามารถขอลาหยุดชดเชยได้
 • เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. จดหมายสมัครงาน
 2. ประวัติส่วนตัว
 3. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, TU-GET หรือ CU-TEP (ถ้ามี)

 

ช่วงวันและเวลารับสมัคร

            ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยจะมีการนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง (ในกรณีที่ยังไม่ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ทางสมาคมจะยืดเวลาออกไปอีกจนกว่าได้บุคลากรประจำตำแหน่ง โดยสามารถสอบถามได้ที่ 02-731 6532-3 หรือ 02-731 6217 ต่อ 401

 

ผู้สมัครที่สนใจ กรุณาส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ที่ hr@rsat.info และ Rapeepun@rsat.info

 

Contact : hr@rsat.info และ Rapeepun@rsat.info โทร 02-731-6532-3 (ต่อ 401)


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more