ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ตามหาเพื่อนร่วมงาน

ตามหาเพื่อนร่วมงาน

Organization : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

ประกาศหาเพื่อนร่วมงาน...

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเชื่อมประสานภาครีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพัฒนานโยบาย และใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ กำลังหาเพื่อนร่วมงาน....ดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการแผนงานการบังคับใช้กฎหมาย

อัตราเงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

คุณสมบัติทั่วไป

- จบปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การวิจัยและประเมินผล และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น และสรุปใจความสำคัญ

- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint

- มีความเข้าใจและสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน

- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้/งานวิจัย ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน และประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ตั้งคำถามใหม่ ๆ ในการทำงาน

- มีความกระตือรือร้น (proactive) มุ่งมั่น และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลายได้

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางโอกาส

ลักษณะงานและหน้าที่

- ทบทวนองค์ความรู้ การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาช่องว่างของความรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโจทย์วิจัยของแผนงาน

- ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการโครงการฯ

- วางแผนและติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่กำหนดไว้

- จัดกระบวนการติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ ให้ไปถึงผลลัพธ์ที่ตรงกับโจทย์ของแผนงานมากที่สุด

- ประสานงาน ติดตาม และสรุปผลเพื่อให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ

- สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับนโยบาย ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ

- สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

- จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดจากผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  1. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

คุณสมบัติทั่วไป

- จบปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ในสาขาสังคมศาสตร์ การจัดการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน

- มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ตั้งคำถามใหม่ ๆ ในการทำงาน

- มีความกระตือรือร้น (proactive) มุ่งมั่น และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลายได้

- สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางโอกาส

ลักษณะงานและหน้าที่

- ประสานงานทางวิชาการ และประสานงานทั่วไปเพื่อติดตามกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการโครงการฯ และนักวิชาการฯ

- สนับสนุนกระบวนการวิชาการ เช่น เชิญประชุม ตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน

ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ถนนลาดพร้าว ซอย 3 (ใกล้ MRT พหลโยธิน)

หลักฐานการสมัคร

- ประวัติส่วนบุคคล (Curriculum Vitae/ Resume)

- หลักฐานการศึกษา

- ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

- ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

ส่งใบสมัครมาทาง...

- E-mail : jintana@roadsafetythai.org  ติดต่อ คุณจินตนา มโนรถกุล

- ไปรษณีย์ ที่ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-938-8490 โทรสาร 02-938-8827 วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)

 

 

Contact : ่jintana@roadsafetythai.org


Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more