ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ครูประจำชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการเนอสเซอรี่ - Chiang Mai – ด่วน!

ครูประจำชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการเนอสเซอรี่ - Chiang Mai - ด่วน

 

1. เจ้าหน้าที่การศึกษาและประสานงานชุมชน  (ครูประจำชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการเนอสเซอรี่)

Social and  Education Officer (Teacher -Nursery Officer)”  (Chiang Mai)

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation) (Baan Dek Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลาง ไม่ข้องเกี่ยวกับความเชื่อด้านการเมืองและศาสนา ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและสลัมประมาณ 1000 คน ในจังเหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนด้านด้านการศึกษา การให้ความช่วยเหลือรายบุคคล การปกป้องคุ้มครองเด็กและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาเด็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้โอกาสได้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

รายละเอียดของตำแหน่ง

Job Title

:  เจ้าหน้าที่การศึกษาและประสานงานชุมชน

(ครูประจำชุมชนและเจ้าหน้าที่โครงการเนอสเซอรี่)

Type of Contract

:  พนักงานประจำ สัญญาจ้างรายปี

Department

:  Program & Field Operations Unit

Location

:  มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ข้างเคียง

Expected Start Date: 

:  ASAP (Training in Chiang Mai to be considered for a few weeks at the beginning)

 

 

 

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กกำลังมองหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน”  (ครูในชุมชน / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย / ผู้ดูแลเด็ก)ที่มุ่งมั่นทำงานในการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแรงงานต่างด้าว ตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน” จะทำงานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของมูลนิธิในจังหวัดเชียงใหม่

บทบาทและความรับผิดชอบ :

  1. จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยให้เด็กเล็ก รวมทั้ง กิจกรรมการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ ให้กับเด็กโตและครอบครัว ในชุมชนแออัด (ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ) ส่วนใหญ่อายุ 0-6 ปี และมีบางส่วนที่อายุมากกว่า
  2. ดำเนินโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก (เนอสเซอรี่)ของมูลนิธิ
  3. ประสานงาน รายงาน และ ส่งต่อเคสที่ประสบปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่สังคมฯ
  4. ให้คำปรึกษาและดำเนินการในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ให้ลุล่วงไปตามโปรแกรมช่วยเหลือที่วางไว้
  5. ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
  6. ทำงานภาคสนามในการประเมินผล,รายงาน,ติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ
  7. ช่วยงานในการทำงานด้านธุรการหรืออื่นๆในโครงการ
  8. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานต่างในพื้นที่ เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง
  9. ช่วยงานในโครงการอื่นๆของมูลนิธิ

Required skills:

อายุ : ไม่จำกัด

การศึกษา: ไม่จำกัด แต่หากมีการศึกษาในปริญญาตรี ปฐมวัย(การศึกษาทุกชนิด,จิตวิทยาเด็ก ฯลฯ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีใบประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการศึกษาด้านปฐมวัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์:มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัย การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ(NFE)  (ทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ,เนอสเซอรี่โรงเรียน,การดูแลเด็กปฐมวัย ฯลฯ)

ทักษะด้านภาษา : ภาษาไทย - ทักษะการพูดและการเขียน ดีมาก

                     ภาษาอังกฤษ – สามารถสื่อสารได้ (แต่หากมีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก จะได้รับการพิจารณามากเป็นพิเศษ)

ทักษะในการสื่อสารอื่นๆ: ชนเผ่า / พม่า / ไทยใหญ่ / เขมรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ : โปรแกรม  Microsoft office (word /excel/ PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี หรือโประแกรมในการทำสื่อการสอนอื่นๆ

ทักษะอื่น ๆ :ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการไปปรับใช้กับเด็กและครอบครัว  ที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเด็กและสังคม เข้าใจการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

เวลาการทำงาน: จันทร์-ศุกร์  (8.00 - 19.00 น. ตารางเวลายืดหยุ่น) (อาจมีการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์)

ค่าตอบแทน เงินเดือน:เงินเดือน เริ่มต้นที่ 13,000 บาท(สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติ) + สวัสดีการอื่นๆ (ค่าอาหารการเดินทาง,โทรศัพท์ ฯลฯ)

วิธีการสมัคร  (ทางอีเมล์เท่านั้น)

1.        กรุณาส่งประวัติของคุณ (Resume/CV)

2.        จดหมายสมัครงาน /จดหมายแนะนำตัว และบุคคลอ้างอิง  2 คน

3.        หากมีแฟ้มสะสมผลงานหรือ Portfolio กรุณาแนบมาด้วย

4.        ไม่ต้องแนบ ทรานสคริป วุฒิการศึกษาหรือบัตรประชาชน( มูลนิธิฯ ไม่มีนโยบายการเก็บ เอกสารส่วนบุคคล ของผู้สมัครก่นได้รับคัดเลือก)

ส่งอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษพร้อมเอกสารมาที่ julien@baandekfoundation.org ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

หากมีคำถามเพิ่มเติม ในการสมัครงาน ทำโดยผ่านการติดต่อทาง Email เท่านั้น,

ทางมูลนิธิฯจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนหนึ่งเท่านั้น เพื่อทำการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์จะมีบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ (ยืดหยุ่นสำหรับตำแหน่งนี้)  มูลนิธิฯมีนโยบายการให้โอกาสเท่าเทียมและผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะพิจารณาจาก ประสบการณ์และประวัติการทำงานในอดีต ความสำเร็จ ทัศนคติที่สอดคล้องกับมูลนิธิและ เหมาะสมกับกับความต้องการของท้องถิ่น (ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบกลับอีเมลแก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก)

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางมูลนิธิ(ดูรายละเอียดโครงการต่างๆของมูลนิธิฯเพิ่มเติม ได้ที่ www.baandekfoundation.org)

All application will be gathered on 8/11/2018.

(Only selected applicants will be contacted after this date)

Closing date for applications:  25/11/2018.

More details on Baan Dek Foundation’s programs on www.baandekfoundation.org

 

Contact : julien@baandekfoundation.org

 

Contact : julien@baandekfoundation.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more