ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

Organization : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกข์-สร้างสุขให้คนในสังคมไทย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์  

ตำแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม

ขอบเขตงาน

  • กำกับดูแลและบริหารกลุ่มงานสื่อสารทางสังคมให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายรับรู้ เข้าใจ และเห็นประโยชน์ในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  • ดูแลการจัดทำแผนงาน ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางสังคม และงานที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานทุกระดับของ สช.
  • กำกับดูแล และร่วมออกแบบการจัดทำเนื้อหาสาระและสื่อที่เหมาะกับการกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร
  • ออกแบบและจัดการสื่อสารทางสังคม โดยประสานงานกับส่วนงานอื่นทั้งในองค์กร และเครือข่ายภาคีภายนอก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสื่อทุกระดับ

คุณสมบัติทั่วไป

  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร และ/หรือบริหารแผนงานการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 
  • มีความเป็นผู้นำความสามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคม และ/หรือมีประสบการณ์ออกแบบการสื่อสารด้วย สื่อรูปแบบใหม่(New Media) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2832-9036 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2561

Contact : recruitment@nationalhealth.or.th


ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

View more

Lasted contents

View more