ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Program Unit Administrative Officer)

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ (Program Unit Administrative Officer)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

ดำเนินงานธุรการโครงการ การติดต่อ ประสานงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการทำงานของโครงการให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

-  ประสานงานธุรการ และจัดทำเอกสารให้กับโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
-  ประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน การจัดประชุม การจัดกิจกรรม การเดินทางไปปฏิบัติงาน และการจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
-  จัดทำรายงาน บันทึกสรุปค่าใช้จ่าย สะสางเงินยืมทดรองราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ และนำส่งภายในกำหนดเวลา
- จัดบันทึกเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ ( E-office) เช่น บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย งบประมาณค่าใช้จ่าย การยืม-คืนเงินทดรอง การตรวจรับงาน และเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น
-  ดูแล และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
-  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

-  การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
-  ปประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านสนับสนุน :  การบริหารงานโครงการ การเดินทางไปปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม และ สันทนาการ การจัดประชุม และการจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-  มีประสบการณ์ในการทำบันทึกเอกสารราชการ และ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (E-office)
-  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft (Word, Excel, Power point)  Outlook และ Email ในระดับดี
-  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ การพูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 18 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 02 118 9400 Ext.117


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more