ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

(ปิดรับสมัครแล้ว) เจ้าหน้าที่โครงการ ThaiGiving

(ปิดรับสมัครแล้ว) เจ้าหน้าที่โครงการ ThaiGiving

Organization : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่โครงการ ThaiGiving 1 ตำแหน่ง

หน่วยงาน        มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ลักษณะการจ้าง          งานประจำ

 

หน้าที่หรือความรับผิดชอบ

 1. วางแผนบริหารและดำเนินงานโครงการ ThaiGiving
 2. คิดสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมตามโครงการ ThaiGiving
 3. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม
 4. ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมทั้งภายในองค์กรและสู่ภายนอกองค์กรอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
 5. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม
 6. อัพเดทข่าวสาร กิจกรรม และบทความที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กโครงการ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคม
 3. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีความสนใจใฝ่รู้ ขยันหมั่นเพียร และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 8. สามารถทำงานนอกสถานที่และทำงานในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว
 9. สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office และ โปรแกรมด้านกราฟฟิก

* ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานเพื่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจโปรดส่งประวัติย่อพร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการแล้วส่งกลับพร้อมแนบไฟล์สำเนา Transcript ไปยังอีเมล iamsrida@hotmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน2561 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-860-1358 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact : iamsrida@hotmail.com / 02-860-1358


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

View more

Lasted contents

View more