ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

การจัดจ้างผู้จัดงาน Root Garden x Fisherfolk (Event Organiser) - Extend to 22 November 2018

ประเภทของบริการ: การจัดจ้างผู้จัดงาน Root Garden x Fisherfolk

ระยะเวลา: 26 พฤศจิกายน 2561–15 มกราคม 2562

ปิดรับสมัคร: 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.

 

ความเป็นมา

การจัดงาน Fisherfolk in Bangkok ที่ Root Garden ซอยทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1-4 เมื่อปี 2558-2560 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จทั้งแง่การสื่อสารเรื่องการใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเมืองต่อประเด็นต่างๆทางสังคม โดยเปิดให้ประชาชนและผู้บริโภคเมืองตื่นตัวและหันมามีความเข้าใจในการประมงอย่างยั่งยืนและวิถีชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มขึ้น  ดังนั้น ทางภาคีเครือข่าย คือ องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทย ทางสมาคมรักษ์ทะเลไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย วิสาหกิจร้านคนจับปลา ด้วยการสนับสนุนของ สสส. จึงเห็นควรให้มีการจัดงาน Root Garden x Fisherfolk ขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้บริโภคในเมืองเรื่องความเหลื่อมล้ำในกระบวนการที่มาของอาหารทะเล ยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล และการบริโภคอย่างยั่งยืน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคนทุกคนในกระบวนการที่มาของอาหารทะเลที่เป็นธรรม

 

วัตถุประสงค์ของการจัดจ้าง

1. เพื่อการจัดโครงสร้าง สถานที่ บริเวณเวที แสง เสียง และบรรยากาศโดยรวมของงานอย่างเหมาะสม
2. เพื่อประสานงานที่จำเป็นเพื่อให้เกิดงาน ‘Fisherfolk x Bangkok’ และการดำเนินการในวันงาน เช่น การคุมลำดับเวที และขั้นตอน รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

ขอบเขตงาน

หมวด A ออกแบบ ประสาน และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน-สถานที่ พร้อมขนส่ง ติดตั้ง และรื้อถอนโครงสร้างดังกล่าว 

หมวด B บริหาร และจัดการเพื่อให้เกิดงาน และกิจกรรมในวันงาน 

หมวด C การออกแบบ จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งาน

หมวด D การบริหารจัดการ ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น

หมวด E การจัดหา ควบคุมคุณภาพการจัดทำนิทรรศการ ถ่ายภาพ การตัดต่อ การถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อออนไลน์ และส่งมอบผลงานวิดิโอ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานที่ต้องส่งมอบผลงานที่ต้องส่งมอบ

 

หมวด A โครงสร้างสถานที่และบรรยากาศงาน

 

 

 

รายการ

 

วันที่ส่งผลงาน

1.       ติดต่อประสานงานเพื่อขอใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดงาน รวมถึงการขอที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียง หรือขอการอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับชาวบ้าน สำหรับวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561

         - สถานที่จะต้องเป็นสถานที่สาธารณะ สามารถเดินทางได้สะดวก และประกอบอาหารได้ (ดูภาพบรรยากาศงาน Fisherfolk in Bangkok ครั้งที่4 ได้ที่เงื่อนไข)

2.       จัดการบริเวณงาน เวที การเข้าชมงานให้เหมาะสม โดยรวมถึง

         - ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ตกแต่งบริเวณสถานที่ รวมทั้งติดตั้งระบบไฟ โปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงบนเวที และบริเวณงานอย่างเหมาะสม

         - การติดตั้งและการรื้อถอนบูท สำหรับการขายสินค้าของร้านคนจับปลา 5 พื้นที่ บูทขององค์กรร่วมจัด บูทร้านกินเปลี่ยนโลก และบูทลงทะเบียน

         - การติดตั้ง และการรื้อถอน บริเวณนิทรรศการรอบงานอย่างเหมาะสม

         - การติดตั้ง และการรื้อถอน บริเวณรับประทานอาหาร และการชมกิจกรรมบนเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมในงานให้เหมาะสม โดยจะต้องมีที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้เข้างาน 50-60 คน

         - การติดตั้งและการรื้อถอนบริเวณที่ล้างจาน จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลด้านสุขอนามัยภายในงาน เช่น การจัดการแมลงรบกวน การแยกขยะ

         - ออกแบบ จัดทำ ติดตั้ง ป้ายชื่องาน สัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารเนื้อหาภายในงาน โดยปรากฎโลโก้องค์กรร่วมจัดชัดเจน

         - มีทีมงานที่คอยดูแลเรื่องสถานที่โดยรวมในวันงานอย่างน้อย 3 คนต่อวัน และคนล้างจาน และขนขยะอย่างน้อย 3 คนต่อวัน

หมายเหตุ ผู้รับจัดงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ ที่จอดรถ ยกเว้นแต่จะตกลงกันภายหลัง

 

แนบรายการสถานที่ที่คาดว่าจะจัดงานมาพร้อมกับการยื่นใบสมัครการจัดจ้าง

 

 

ส่งจดหมายตอบรับการขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

 

ส่งผังการจัดงานให้องค์กรร่วมจัดพิจารณาภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

หมวด B การเตรียมเวทีและอุปกรณ์เพื่องานกิจกรรม และจัดคิวในวันงาน

 

 

 

รายการ

 

วันที่ส่งผลงาน

ดูแลอำนวยความสะดวกในด้านที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ในวันงาน ตลอดจนควบคุมคุณภาพบนเวที  เครื่องเสียง ไฟ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบนเวทีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกิจกรรมในงาน เช่น

         - กิจกรรมโชว์การปรุงอาหารเมนูอาหารทะเล และการชิมอาหาร

         - การตรวจสอบสารพิษตกค้างในอาหาร

         - การเสวนา หัวข้อ ‘ลูกปลาวัยอ่อน’ (TBC)

         - กิจกรรมเวิร์คชอปการทำอาหารโดยร้านอาหาร หรือเชฟที่เป็นที่รู้จัก

         - กิจกรรมเวิร์คชอปการสอนถ่ายรูปอาหาร (TBC)

         - การเล่นเกมชิงรางวัล เช่น การทายน้ำหนักปลา จุ๊บหอย 

         - กิจกรรมการประมูลปลา

         - วงดนตรี และดนตรีที่เปิดคลอในงาน

         - ประสานเพื่อจัดเตรียมของรางวัล และอุปกรณ์ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงงาน 

         - มีทีมงานที่คอยดูแลคิว เครื่องเสียง ในวันงานอย่างน้อย 3 คนต่อวัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องร่วมออกแบบกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานบนเวที ร่วมกับคณะทำงาน และสนับสนุนการประสานวิทยากร วงดนตรี ตามแต่ที่ได้ตกลงกับคณะทำงาน โดยกิจกรรมเสวนาที่เน้นเนื้อหาหลักในงาน ภาคีเครือข่ายจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อวิทยากร ทั้งนี้ ค่าวิทยากรด้านเนื้อหาที่ทางภาคีเชิญ ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ต้องรับผิดชอบในส่วนของพิธีกรในงาน วงดนตรี และคนดูแลคิวเครื่องเสียง

 

ส่งแผนการดำเนินงานให้องค์การอ็อกแฟมเป็นระยะตามที่ได้ตกลงกัน

 

หมวด C การออกแบบ จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งาน 

 

รายการ

 

วันที่ส่งผลงาน

1.       ผลงานออกแบบ เพื่อใช้เผยแพร่บน Facebook ของ Root Garden และเครือข่าย

         - ดิจิตอลโปสเตอร์หลัก จำนวน 1-3 ชิ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย และกิจกรรมเสวนา

         - Cover banner สำหรับ event page จำนวน 1 ชิ้น

2.       ออกแบบจะจัดทำ photographic และ infographic

         - photographic รวม 20 ชิ้น โดย จำนวน 13 ชิ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ก่อนงาน และ 7 ชิ้นสำหรับระหว่าง หรือหลังวันงาน

3.       การจัดพิมพ์โปสเตอร์เพื่อนำไปติดตั้งยังสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะสมจำนวน  30 แผ่น

4.       ออกแบบ และจัดพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน 2 ชิ้น ประกอบด้วย

         - ป้ายไวนิลคัตเอาท์ ไทย-อังกฤษ ด้านหน้าสถานที่จัดงาน ขนาด 2.4x2.4m จำนวน 1 จุด

หมายเหตุ ทางองค์การอ็อกแฟมและเครือข่ายเป็นผู้สนับสนุนด้านเนื้อหา

 

ส่งแผนประชาสัมพันธ์และแบบร่างโปสเตอร์แรกให้องค์กรร่วมจัดพิจารณาภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้องค์กรภาคีเริ่มประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Page คนจับปลาและช่องทางอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 

หมวด การบริหารจัดการ ประสานงานทั่วไป

 

รายการ

 

วันที่ส่งผลงาน

1.       ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้องค์กรร่วมจัด และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งในด้านของการเดินทางและที่พัก รวมทั้งการจอดรถขององค์กรร่วมจัดในบริเวณงาน

2.       สนับสนุนการจัดจ้างตามทีได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่น

3.       รวบรวมใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมทำการเบิกจ่าย ให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของ สสส.

หมายเหตุ ค่าเดินทางและที่พักทางผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ต้องรับผิดชอบค่าจอดรถขององค์กรร่วมจัดในบริเวณงาน ไม่เกิน 6 คันต่อวัน

 

ส่งแผนการดำเนินงานให้องค์การอ็อกแฟมเป็นระยะตามที่ได้ตกลงกัน

 

หมวด E การจัดหา ควบคุมคุณภาพการถ่ายภาพ การตัดต่อ จัดทำนิทรรศการ และส่งมอบผลงานวิดิโอ

 

รายการ

 

วันที่ส่งผลงาน

1.       จัดหาช่างภาพมืออาชีพเพื่อเก็บภาพในวันที่มีกิจกรรม และควบคุมคุณภาพของผลงาน โดยต้องส่งมอบงานตามหมวดหมู่ต่อไปนี้

         - บรรยากาศทั่วไปในงาน บริเวณซุ้มกิจกรรม การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงาน บริเวณงานนิทรรศการภาพถ่าย จำนวน 40 ภาพ

         - กิจกรรมหลักบนเวที ช่วงละ 4-7 ภาพ

         - ภาพถ่ายระยะใกล้ (close up) ของวิทยากรบนเวทีและพิธีกรท่านละ 3 ภาพ โดยต้องเป็นภาพที่เหมาะสมสำหรับการตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ รวมทั้งเหมาะสมกับการจัดทำ photographic ในคุณภาพและปริมาณที่ได้ตกลงกัน

2.       ผลิตและจัดวางนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เรื่อง ‘Sustainable is possible’ (TBC) ในรูปแบบและคุณภาพที่ตกลงกัน

3.       จัดหาผู้ถ่ายทอดสดทาง Facebook เพื่อ live ในช่วงต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกันตลอดงานผ่านทาง Facebook page ของ ร้านคนจันปลา และ Root Garden

4.       จัดหาผู้เก็บภาพบบรรยากาศงาน และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงาน โดยชิ้นงานดังกล่าวจะต้องส่งมอบในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลความละเอียดสูง (high definition digital files) และปรากฏโลโก้องค์กรร่วมจัดอย่างชัดเจน ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การอ็อกแฟม

 

ส่งผลงานภาพถ่ายภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และผลงานวิดิโอในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

เงื่อนไข

1. งานออกแบบทั้งหมด ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขได้ จำนวน 3 ครั้ง
2. กรรมสิทธิ์ชิ้นงานทั้งหมด ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างไม่เกิน 30 วัน นับจากวันจัดงาน
3. บรรยากาศงาน Fisherfolk in Bangkok ครั้งที่ 4 https://goo.gl/vWS1iN 
4. ขอบเขตงานในแต่ละหมวดที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์โดยความเห็นชอบยินยอมจากผู้รับงานและผู้ว่าจ้าง

 

ค่าตอบแทน

- งบประมาณไม่เกิน 450,000 บาท (โดยผู้รับงานจะต้องรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง)

- แบ่งชำระเป็น 3 งวด โดยได้รับเงินในเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม หลังส่งใบแจ้งหนี้และส่งมอบผลงานในคุณภาพและปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง

 

วิธีสมัคร

กรุณาส่งใบเสนอราคา โดยแนบรายการสถานที่ที่คาดว่าจะจัดงาน และ Portfolio ตัวอย่างผลงาน หรือ company profile มาที่ thailandmeeting@oxfam.org.uk    

ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. โดยระบุ Application for ‘Fisherfolk in Bangkok Event Organizer’ ในหัวเรื่องของอีเมล

 

องค์การอ็อกแฟมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับการจ้างก่อนวันปิดรับสมัคร  ทางเราจะติอต่อกลับและสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณศิวัช ไชยรัตนะ อีเมล์ SChairattana@oxfam.org.uk หรือ thailandmeeting@oxfam.org.uk 

โทร 02 248 1003 ต่อ 166 มือถือ 080 076 6647

Contact : Thailandmeeting@oxfam.org.uk / 02 248 1003


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerกราฟิก / Computer Graphicผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

View more

Lasted contents

View more