Start your job search

เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านคดี

SUWANNIMIT FOUNDATION

เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านคดี

JOB DESCRIPTION

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านคดี

พื้นที่ทำงาน

อำเภอแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง  จังหวัดตาก

อัตราเงินเดือน

15,000-18,000 บาท

สัญญาจ้างงาน

สิ้นสุด ธันวาคม 2562  และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อสัญญา

บทบาทและความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับทนายความ นักกฎหมาย เพื่อดำเนินงานดังนี้
 • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นทุกกรณี เช่น การแปลภาษา การรับเรื่องร้องเรียน การสอบข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษา การเจรจา การไกล่เกลี่ย บันทึกข้อตกลง รวบรวมพยานหลักฐาน การติดตามคดี โดยมีทนายความ นักฎหมายหรือผู้จัดการศูนย์กฎหมายฯร่วมทำงานด้วย
 • วางรูปคดี ประเมินผล เพื่อเสนอความเห็นส่งให้ผู้อำนวยการฯพิจารณาสั่งการโดยทนายความ นักกฎหมาย หรือผู้จัดการศูนย์กฎหมายร่วมให้ความเห็นและเสนอแนะ
 • ติดต่อ ประสานการทำงานร่วมกับทนายความ นักกฎหมาย และหน่วยงานรัฐ และ เอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านกฎหมาย
 • เข้าร่วมประชุมด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการศูนย์ฯ
 • ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของโครงการด้านกฎหมาย รวมทั้งช่วยสนับสนุนทีมงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาทิ การประสานงาน การจัดทำเอกสาร การจัดการประชุม การให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กรภาคีเครือข่ายฯลฯ
 • ปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการศูนย์กฎหมายฯ
 • รายงานการปฎิบัติงานต่อ ผู้จัดการศูนย์กฎหมายฯ  
 

คุณสมบัติ

การศึกษา

 • อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี มีความสนใจ หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และศึกษาต่อด้านกฎหมาย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี

ทักษะ / ความรู้

 • ทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office   
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน ประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานข้ามชาติ

ภาษา

 • สามารถอ่าน เขียน พิมพ์ และสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่าน เขียน พิมพ์ และสื่อสารภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดการสมัคร

กรุณาส่ง CV มาที่ HR@suwannimit.org  ภายในวันที่ 8 กันยายน 2562 โดยระบุในหัวข้อเรื่องว่า "สมัครงาน: เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านคดี"

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและภูมิใจที่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดจะถูกพิจารณาในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ ความพิการหรืออายุ

 

Contact : hr@suwannimit.org


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinator