Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการ

SUWANNIMIT FOUNDATION

เจ้าหน้าที่โครงการ

JOB DESCRIPTION

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่โครงการ

พื้นที่ทำงาน

อำเภอแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง  จังหวัดตาก

อัตราเงินเดือน

12,000-15,000 บาท

สัญญาจ้างงาน

สิ้นสุด ธันวาคม 2562  และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อสัญญา

บทบาทและความรับผิดชอบ

งานศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ( Light House Project)  (60%)

 • ติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมและแปลภาษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการออกหน่วยคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ และการให้ความรู้ทางวิทยุชุมชน
 • แปลเอกสารงานคดี เอกสารเผยแพร่งานกฎหมายและเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานและสื่อสารกับองค์กรชุมชนภาคี และภาคส่วนอื่นๆที่ทำงานร่วมกันกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
 • สนับสนุนงานของทนายความ นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านคดี ในการแปลภาษาเพื่อการสื่อสารในงานคดี
 • ช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานในสำนักงานหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลินิกฎหมาย
 • สนับสนุนความสัมพันธ์กับองค์การภาคีบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเคารพรับผิดชอบร่วมกัน
 • ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและผู้อำนวยการมูลนิธิสุวรรณนิมิต
 • รายงานการปฎิติบัติงานต่อ ผู้จัดการศูนย์ให้ความช่วยเหหลือด้านกฎหมาย

ช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงาน Women and Children Development Project. ( 40 %)

 • อำนวยความสะดวกการจัดอบรม เช่น เรื่องสถานที่ การจัดการทั่วไป เป็นต้น
 • ติดต่อ ประสานงานองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้หญิง และ เด็ก
 • ลงพื้นที่ ให้ความรู้กับชุมชนเป้าหมาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้หญิงและ เด็ก
 • เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้หญิง และเด็ก
 • มีส่วนร่วมการให้ความช่วยเหลือคดี ผู้หญิง และ เด็ก  ด้านสังคม  
 • รายงานการปฎิติบัติงานต่อ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและสตรี 

 

 

คุณสมบัติ

การศึกษา

 • วุฒิการศึกษา ม.หรือปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการรับรอง

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประสบการณ์ทำงานล่าม อย่างน้อย 2 ปี

ทักษะ/ความรู้/ความถนัด

 • ทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ภาษาพม่าได้คล่อง

ภาษา

 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาพม่า ได้ดีมาก
 • หากมีทักษะภาษาอังกฤษและกะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัคร

กรุณาส่ง CV มาที่ HR@suwannimit.org  ภายในวันที่ 8 กันยายน 2562 โดยระบุในหัวข้อเรื่องว่า "สมัครงาน:

เจ้าหน้าที่โครงการ"

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและภูมิใจที่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดจะถูกพิจารณาในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ ความพิการหรืออายุ

     

 

Contact : hr@suwannimit.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer