Start your job search

Project Manager จำนวน 2 ตำแหน่ง

HAND Social Enterprise 
วิสาหกิจเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน

เปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ที่สนใจและพร้อมจะนำความรู้ ความสามารถมาร่วมแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาตนเองไปด้วยกัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Project Manager จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท

 • ด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ จำนวน 1 ตำแหน่ง : ดูแล สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน
 • ด้านบริหารจัดการ Crowdsourcing platform จำนวน 1 ตำแหน่ง : บริหาร จัดการ และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีความรู้ ความสามารถร่วมแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วยเครือมือที่มีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุระหว่าง 23-30 ปี)
 2. มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคมและพร้อมพัฒนาตัวเอง
 3. มีทักษะในการบริหารจัดการ คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
 4. มีทักษะในการจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้
 5. มีทักษะในการนำเสนอ และสื่อสารได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็น
 6. ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

 

ลักษณะงาน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินโอกาสในการวางแผนสร้างโครงการให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์กร
 2. วางแผนและจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในการบริหารโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์
 3. ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
 4. ติดตาม ประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ
 5. จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ เช่น แผนงานโครงการ, ข้อเสนอโครงการ, เอกสารการประชุม, ข้อมูลนำเสนอโครงการ (Presentation), รายงานการดำเนินงาน เป็นต้น
 6. ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน : HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

วัน เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

สนใจสมัครงานโปรดส่ง CV / Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่สนใจให้ชัดเจน : HR@hand.co.th

 

Contact : HR@hand.co.th


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้จัดการโปรเจค / Project manager