Start your job search

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชุมชนและการตลาด

องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชุมชนและการตลาด

 (Community Enterprise Advisor)

                                                 

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นองค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อุทิศความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวและชุมชนที่ขาดแคลน  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและคุ้มครองให้เด็กได้รับสิทธิ์ต่างๆ ที่พึงจะได้อย่างเท่าเทียมกัน   ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาความยากไร้ของเด็ก

 

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชุมชนและการตลาด (1 ตำแหน่ง)

ระยะเวลาสัญญาจ้าง: 8 เดือน และมีโอกาสพิจารณาต่อสัญญา

พื้นที่การทำงาน: จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย

 

ลักษณะงาน: ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชุมนและการตลาดจะเป็นพนักงานตัวแทนขององค์การแพลน ในการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร เด็กเยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่โครงการในการวิเคราะห์ธุรกิจที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และเหมาะสมกับทรัพยากรความเชี่ยวชาญของแต่ละชุมชน รวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ แผนการตลาด และติดตามความก้าวหน้าให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจจนกว่าอาสาสมัคร หรือกลุ่มจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • วางแผน วิเคราะห์ และสรุปความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน คำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และวิถีชีวิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของแต่ละชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ
  • สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาแผนธุรกิจโดยการปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการอื่นๆ ซึ่งแผนธุรกิจเหล่านี้จะถูกส่งไปขอทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนหรือกลุ่มธุรกิจต่อไป
  • ช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนหรือกลุ่มธุรกิจที่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและได้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิต หรือเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ
  • ฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับกลุ่มกองทุน/กลุ่มธุรกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจจะมีความสำเร็จและยั่งยืน
  • ตรวจสอบและประเมินผลกลุ่มกองทุนหรือกลุ่มธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น และสนับสนุนแต่ละกลุ่มในการจัดทำรายงาน

 

คุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ทำงาน: ปริญญาตรี ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ; มีประสบการณ์ด้านธุรกิจชุมชนและการวางแผนการตลาด มีประสบการณ์ด้านพัฒนาและจัดการองค์กรที่แสวงหาผลกำไร เช่น โครงการธุรกิจชุมชน มีความสนใจในการพัฒนาชุมชน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และสามารถเดินทางและทำงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมทั้งประวัติการทำงานโดยย่อ รวมทั้งรายชื่อผู้อ้างอิงอย่างน้อย 2 รายส่งอีเมล์มาที่ : preedee.ittipong@plan-international.org

วันปิดรับสมัคร:  18 กันยายน 2562

 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและรับเข้าทำงาน  จะต้องอนุญาตให้องค์การตรวจสอบประวัติการทำงานที่ผ่านมาจากรายชื่อผุ้อ้างอิงที่ผู้สมัครให้ไว้ รวมทั้งประวัติอาชญากรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก องค์การจะทำการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศไว้เท่านั้น

Contact : preedee.ittipong@plan-international.org


ที่ปรึกษา / Consultantระดมทุน / Fundraising