Start your job search

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตการรับสมัคร 30 กันยายน 2562

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตการรับสมัคร 30 กันยายน 2562

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

ด้วย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 •  ประสานงานความร่วมมือระหว่าง สวท กับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรที่ให้ทุน

รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์กรแก่หน่วยงานต่างประเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือแปลเป็นภาษาไทย
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์

     หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน และแปล ในระดับดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี  
 5. หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมาย

สมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง-

ประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : ppat.bkk@gmail.com , a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก https://drive.google.com/file/d/1wuqOSQ6KUBiOcXWHpR04Mow3SMP0exgp/view

Contact : โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : ppat.bkk@gmail.com , a.ppatbkk@gmail.com,Yongyuth26@gmail.com