ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง (ผู้ประสานงานโครงการ)

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง (ผู้ประสานงานโครงการ)

Organization : โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

เป้าหมายของโครงการ : มุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความสำคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆ ในประเทศต่อไป

 

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ   1 ตำแหน่ง

 

งานนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้แสวงหาคุณค่าในชีวิตและการทำงาน
 • ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตนเองและโลก
 • สนใจการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
 • ดูแลรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 ของโครงการสวนผักคนเมือง การขยายพื้นที่รูปธรรมของการผลิตอาหารของเมืองตามวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง และบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าของที่ดิน เครือข่ายคนปลูกผัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาชิกโครงการ และกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
 • พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานโครงการ/เก็บข้อมูลการสำรวจกึ่งงานวิจัย/จัดทำรายงานสรุปประมวลผลโครงการ เอกสารงานวิชาการ โครงการเพื่อสื่อสารนำเสนอต่อแหล่งทุนและหน่วยงานภายนอก
 • สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย และลักษณะขององค์กร
 • สามารถทำงานโดยลำพังและทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานเต็มเวลา และทำงานในวันหยุดได้
 • มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชน การทำงานพัฒนา การบริหารโครงการ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาในระดับทางการและกึ่งทางการได้ดี (โทรศัพท์ เขียนจดหมาย อีเมล พูดคุยกับผู้คน)
 • สามารถวางแผน ออกแบบการทำงาน บริหารจัดการโครงการ และแผนการใช้งบประมาณในโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปเป้าหมายของโครงการ
 • มีความสามารถในการพัฒนากรอบวิเคราะห์ หรือเรียบเรียงงานวิชาการ
 • สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าตอบแทน   16,000 – 19,000 บาท (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)

 

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมจดหมายแนะนำตัว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มาที่ cityfarm2010@hotmail.com หรือ

 

โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)  3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ถนนบางรักน้อย 18 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000                                                               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-057-3913 / 064-150-2259

Contact : cityfarm2010@hotmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator