There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง (ผู้ประสานงานโครงการ)

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง (ผู้ประสานงานโครงการ)

Organization : โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

เป้าหมายของโครงการ : มุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความสำคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆ ในประเทศต่อไป

 

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ   1 ตำแหน่ง

 

งานนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้แสวงหาคุณค่าในชีวิตและการทำงาน
 • ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตนเองและโลก
 • สนใจการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
 • ดูแลรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 ของโครงการสวนผักคนเมือง การขยายพื้นที่รูปธรรมของการผลิตอาหารของเมืองตามวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง และบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าของที่ดิน เครือข่ายคนปลูกผัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาชิกโครงการ และกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
 • พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานโครงการ/เก็บข้อมูลการสำรวจกึ่งงานวิจัย/จัดทำรายงานสรุปประมวลผลโครงการ เอกสารงานวิชาการ โครงการเพื่อสื่อสารนำเสนอต่อแหล่งทุนและหน่วยงานภายนอก
 • สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย และลักษณะขององค์กร
 • สามารถทำงานโดยลำพังและทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานเต็มเวลา และทำงานในวันหยุดได้
 • มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชน การทำงานพัฒนา การบริหารโครงการ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาในระดับทางการและกึ่งทางการได้ดี (โทรศัพท์ เขียนจดหมาย อีเมล พูดคุยกับผู้คน)
 • สามารถวางแผน ออกแบบการทำงาน บริหารจัดการโครงการ และแผนการใช้งบประมาณในโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปเป้าหมายของโครงการ
 • มีความสามารถในการพัฒนากรอบวิเคราะห์ หรือเรียบเรียงงานวิชาการ
 • สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าตอบแทน   16,000 – 19,000 บาท (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)

 

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมจดหมายแนะนำตัว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 มาที่ cityfarm2010@hotmail.com หรือ

 

โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)  3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ถนนบางรักน้อย 18 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000                                                               

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-057-3913 / 064-150-2259

Contact : cityfarm2010@hotmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more