ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร

Organization : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

 

ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 
   

       ตามประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นั้น  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๑ อัตรา  รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

การรับสมัคร

        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ hr.recruitment@moralcenter.or.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  (ถือวันประทับตราไปรษณียากรต้นทางเป็นสำคัญ)  มาที่

 

งานทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ในวัน/เวลาราชการ (๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๒๖๔๔ -๙๙๐๐         ต่อ ๑๐๓ และ ๒๐๖

 

การคัดเลือก

๑.  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ

๒.  คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือการเข้ารับการสัมภาษณ์  ภายในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th

 

       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหา ฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่             กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 
   

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร

 

.ลักษณะงาน 

ดำเนิน  ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท    ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทางการเงินของศูนย์คุณธรรมโดยรับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้

 • รับ-จ่ายเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการรับ-จ่ายเงิน โอน เงินทุกประเภทของศูนย์คุณธรรมที่มาติดต่อและติดตามงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน
 • จัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ  ๑  ชุด)

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นดำขนาด  ๑  นิ้ว  (ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ๒  รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • ใบรับรองการทำงาน

สำเนาอื่น ๆ  เช่น  เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
  จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • มีความรับผิดชอบ มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind) สามารถประสานงานภายใต้ความเร่งด่วนและความกดดัน มีมนุษยสัมพันธ์สามารถสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายได้ดี มีทักษะการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  และทักษะในการทำงานเป็นทีม 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดเป็นครั้งคราวได้

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานการเงินการบัญชีไม่น้อยกว่า ๒ ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน และงบประมาณ  ความรู้ความสามารถในการบริหารเงิน ความรู้ในการจัดทำ สอบทานข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานการเงิน  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานโครงการ  การวางแผนค่าใช้จ่าย   และความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และระบบการเงินการบัญชี ทักษะในการประสานงาน การจัดการข้อมูล ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีสมารถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความละเอียดรอบคอบความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ด้านบัญชี

 

Contact : hr.recruitment@moralcenter.or.th


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier