The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร

Organization : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

 

ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 
   

       ตามประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นั้น  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๑ อัตรา  รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

การรับสมัคร

        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ hr.recruitment@moralcenter.or.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  (ถือวันประทับตราไปรษณียากรต้นทางเป็นสำคัญ)  มาที่

 

งานทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ในวัน/เวลาราชการ (๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๒๖๔๔ -๙๙๐๐         ต่อ ๑๐๓ และ ๒๐๖

 

การคัดเลือก

๑.  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ

๒.  คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือการเข้ารับการสัมภาษณ์  ภายในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th

 

       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหา ฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่             กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 
   

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร

 

.ลักษณะงาน 

ดำเนิน  ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท    ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทางการเงินของศูนย์คุณธรรมโดยรับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้

 • รับ-จ่ายเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการรับ-จ่ายเงิน โอน เงินทุกประเภทของศูนย์คุณธรรมที่มาติดต่อและติดตามงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน
 • จัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ  ๑  ชุด)

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นดำขนาด  ๑  นิ้ว  (ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ๒  รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • ใบรับรองการทำงาน

สำเนาอื่น ๆ  เช่น  เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
  จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • มีความรับผิดชอบ มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind) สามารถประสานงานภายใต้ความเร่งด่วนและความกดดัน มีมนุษยสัมพันธ์สามารถสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายได้ดี มีทักษะการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  และทักษะในการทำงานเป็นทีม 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดเป็นครั้งคราวได้

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานการเงินการบัญชีไม่น้อยกว่า ๒ ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน และงบประมาณ  ความรู้ความสามารถในการบริหารเงิน ความรู้ในการจัดทำ สอบทานข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานการเงิน  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานโครงการ  การวางแผนค่าใช้จ่าย   และความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และระบบการเงินการบัญชี ทักษะในการประสานงาน การจัดการข้อมูล ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีสมารถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความละเอียดรอบคอบความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ด้านบัญชี

 

Contact : hr.recruitment@moralcenter.or.th


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more