ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

 

ประสานงานด้านงานวิจัย งานวิเคราะห์นโยบาย โครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยทั้งในระหว่างประเทศ ตลอดจนงานด้าน การรณรงค์เชิงนโยบาย (policy advocacy) การสร้างความสามารถ (capacity building) เพื่อสนับสนุนให้โครงการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้

 

กลุ่มงาน

 

Academic

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

- ช่วยที่ปรึกษาและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพิเศษดูแล และประสานงานสำหรับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย และงานรณรงค์เชิงนโยบาย รวมถึงงานด้าน capacity building ทั้งในและระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้

- ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานงานด้านข้อมูลกับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมช่วยเหลือและทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแปลรายงาน บทความทางวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในโครงการที่ได้รับมอบหมาย

- ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจในนโยบาย และมาตรฐานด้านการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

- ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงาน

- มีส่วนร่วมในการริเริ่ม และนำเสนอโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ช่วยเหลือและทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้การจัดประชุม และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด

- สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเป็นไปแนวทางที่สอดคล้องตามทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ประสานงานการจัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

- เขียน แปลบทความเชิงวิชากร เตรียม talking point ร่าง Speech และ PowerPoint เกี่ยวกับเนื้อหา และงานเชิงวิชาการให้กับผู้อำนวยการสถาบัน

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย งานด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานติดต่อประสานงานกับทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ 

 

HOW TO APPLY

 

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

บทบาทประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเขตอุตฯ IRPC ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรมสรรพากรกำลังรีดเลือดจากปูกับพ่อค้ายาเส้นหรือไม่
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม.
แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You”   ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ศรีสุวรรณค้านนายกฯใช้ กม.ติดหนวดคุมเฟกนิวส์ทั้งๆที่ใช้ กม.ปกติได้
View more