The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ให้บริการด้านเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาวะทางเพศแก่ประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มประชากรคนข้ามเพศซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการในกลุ่มคนข้ามเพศเป็นจำนวนมาก 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

บทบาทหน้าที่โดยรวม เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของหน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มารับบริการที่เป็นคนข้ามเพศทั้งหมดลงในระบบคอมพิวเตอร์

 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

1.รวบรวมแฟ้มเอกสารของผู้มารับบริการที่เป็นคนข้ามเพศทั้งหมดเพื่อเตรียมนำมาสแกน                                                                                                                     

2. สแกนเอกสารทั้งหมดลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนอย่างมีคุณภาพซึ่งจะมีการฝึกอบรมให้ โดยในหนึ่งสัปดาห์จะต้องสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า 300 visit

3. จัดเตรียมเอกสารที่สแกนแล้วให้อยู่ในสถานะพร้อมจัดส่งเข้าสู่ระบบจัดเก็บ

4. จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เคารพถึงหลักการในการรักษาความลับตามนโยบายของหน่วยพรีเวนชั่น

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

4. มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนได้ดี

5. สามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

 

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง  ระยะเวลาของสัญญาจ้าง 4 เดือนโดยประมาณ โดยจะเริ่มสัญญาจ้างเมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมเริ่มปฎิบัติหน้าที่

 

วันและเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 

หากท่านสนใจสมัครงานดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้

(1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) (2) ประวัติการทำงาน (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล recruit@prevention-trcarc.org (หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9958 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact : recruit@prevention-trcarc.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more