There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Organization : ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 
   

ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มีความปาระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  สังกัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ฝ่ายบริหาร  จำนวน ๑ อัตรา  รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

.ลักษณะงาน 

ดำเนิน  ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท    ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทางการเงินของศูนย์คุณธรรมโดยรับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้

 • รับ-จ่ายเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการรับ-จ่ายเงิน โอน เงินทุกประเภทของศูนย์คุณธรรมที่มาติดต่อและติดตามงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน
 • จัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร

๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ  ๑  ชุด)

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นดำขนาด  ๑  นิ้ว  (ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ๒  รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • ใบรับรองการทำงาน
 • สำเนาอื่น ๆ  เช่น  เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น

 

 

 

การรับสมัคร

        ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ hr.recruitment@moralcenter.or.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  (ถือวันประทับตราไปรษณียากรต้นทางเป็นสำคัญ)  มาที่

 

      งานทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

      ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่  ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ในวัน/เวลาราชการ (๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๒ – ๒๖๔๔ -๙๙๐๐         ต่อ ๑๐๓ และ ๒๐๖

 

การคัดเลือก

๑.  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ

๒.  คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือการเข้ารับการสัมภาษณ์  ภายในวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒   ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th

 

       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหา ฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

 

              ประกาศ  ณ  วันที่             ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

 

 

                                  (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี)

                                                  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 
   

 

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร

.ลักษณะงาน 

ดำเนิน  ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท    ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทางการเงินของศูนย์คุณธรรมโดยรับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้

 • รับ-จ่ายเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการเงิน
 • ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกในการรับ-จ่ายเงิน โอน เงินทุกประเภทของศูนย์คุณธรรมที่มาติดต่อและติดตามงานของกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงาน
 • ทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา
  จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • มีความรับผิดชอบ มีจิตใจพร้อมให้บริการ สามารถประสานงานภายใต้ความเร่งด่วนและความกดดัน มีมนุษยสัมพันธ์สามารถสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายได้ดี มีทักษะการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะในการทำงานเป็นทีม 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานในวันหยุดเป็นครั้งคราวได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานการเงินการบัญชีไม่น้อยกว่า ๒ ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงิน และงบประมาณ  ความรู้ความสามารถในการบริหารเงิน ความรู้ในการจัดทำ สอบทานข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานการเงิน  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานโครงการ  การวางแผนค่าใช้จ่าย   และความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และระบบการเงินการบัญชี ทักษะในการประสานงาน การจัดการข้อมูล ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีสมารถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความละเอียดรอบคอบความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงิน มีความรู้ด้านบัญชี

Contact : hr.recruitment@moralcenter.or.th


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more