The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

Strategy & Planning Manager (ผู้จัดการด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน)

Strategy & Planning Manager  (ผู้จัดการด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน และงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน งานงบประมาณ และงานบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสถาบัน

กลุ่มงาน
Strategic Planning

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
     
- วางแผน วิเคราะห์ งานด้านยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสำนัก โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
     - วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน
     - ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาแต่ละหน่วยงาน ในด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามที่สำนักยุทธศาสตร์และแผนกำหนดไว้
     - กำกับ ดูแล วิเคราะห์ พัฒนากระบวนการ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ และจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสถาบัน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน
     - กำกับ ดูแล และประเมินการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน
     - ตรวจสอบความคืบหน้าในผลสำเร็จของงาน เปรียบเทียบกับแผนงาน และงวดการจ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกัน
     - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายของสถาบัน
     - ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก นโยบายของสถาบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนการดำเนินงาให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
     - ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปประเด็นต่างๆ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
     - เป็นตัวแทนสถาบันฯในการติดต่อ และประสานงานนโยบายของสถาบันกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
     - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     - มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน และงบประมาณในระบบราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี
     - มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานในกระบวนการยุติธรรม การจัดทำแผน และงานงบประมาณภาครัฐ
     - มีความสามารถในการนำเสนอแผน และงบประมาณกับระดับผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้
     - มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

แนวทางการวัดผล   
     - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน และแผนงานย่อย - ระยะเวลา/ คุณภาพ
     - การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา/ คุณภาพ
     - ความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินงานของสถาบันฯ 
     - ความสำเร็จของงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี (เปลี่ยนไปตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี)


HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 116 - 117


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more