The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

รับสมัครงาน

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ เป็นองค์กรคริสเตียนที่ให้บริการด้านที่พักพิง การศึกษา การฝึกอาชีพ และการเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและสตรีชนเผ่า ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง  

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้หญิงชนเผ่าที่มีสัญชาติไทย  และ เป็นคริสเตียน
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 4-5 ปี และสามารถใช้โปรแกรม Quick books ได้
 4. มีความรู้เรื่องการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ
 5. สามารถพิมพ์งานและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
 8. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้
 9. สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ และ มีใบขับขี่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานบัญชีและการเงิน
 2. งานธุรการ
 3. งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานพร้อมหลักฐาน ประกอบการพิจารณา มาที่
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่  226 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 053-
351312     โทรสาร 053-380871      E-mail: newlifecenterfoundation@gmail.com


หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2019

 

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางมูลนิธิฯจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์และทำการทดสอบต่อไป

ค่าตอบแทน  จะพิจารณาจาก การศึกษา ความสามารถ และ ประสบการณ์

Contact : newlifecenterfoundation@gmail.com


บัญชี / Accountant

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more