ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

รับสมัครงาน

มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ เป็นองค์กรคริสเตียนที่ให้บริการด้านที่พักพิง การศึกษา การฝึกอาชีพ และการเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและสตรีชนเผ่า ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงานใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง  

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้หญิงชนเผ่าที่มีสัญชาติไทย  และ เป็นคริสเตียน
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 4-5 ปี และสามารถใช้โปรแกรม Quick books ได้
 4. มีความรู้เรื่องการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ
 5. สามารถพิมพ์งานและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
 8. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้
 9. สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ และ มีใบขับขี่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. งานบัญชีและการเงิน
 2. งานธุรการ
 3. งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานพร้อมหลักฐาน ประกอบการพิจารณา มาที่
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่  226 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 053-
351312     โทรสาร 053-380871      E-mail: newlifecenterfoundation@gmail.com


หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2019

 

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางมูลนิธิฯจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์และทำการทดสอบต่อไป

ค่าตอบแทน  จะพิจารณาจาก การศึกษา ความสามารถ และ ประสบการณ์

Contact : newlifecenterfoundation@gmail.com


บัญชี / Accountant