Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำพื้นที่ภาคใต้ ( ระนอง พังงา )

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำพื้นที่ภาคใต้ ( ระนอง พังงา )

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ลักษณะงาน

 

 1. การประสานงาน/เอื้อกระบวนการ ให้เครือข่าย/หุ้นส่วนร่วมพันธกิจ ในพื้นที่การทำงาน ที่รับผิดชอบ
 2. การจัดการงบประมาณปีและดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การจัดทำข้อมูลโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการออกแบบแผนการทำงาน
 4. รวมทั้งจัดทำรายงาน

 

คุณสมบัติ

 1. มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป
 2. มีทักษะในการสื่อสารและความสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้
 3. มีทักษะและความสามารถวางแผนงบประมาณประจำปี การออกแบบและดำเนินกิจกรรม
 4. มีทักษะและความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานและการเขียนรายงาน
 5. มีทักษะในเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น word, excel เป็นต้น
 6. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน หรือ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

 

พื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร

 1. ลำเลียง จังหวัดระนอง
 2. ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 3. คุระบุรี จังหวัดพังงา

Contact : thitinun_klebchan@wvi.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist