Start your job search

นักวิชาการประจำโครงการ

Organization : โครงการการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประกาศรับสมัคร

นักวิชาการประจำโครงการ

                                ด้วยโครงการการขับเคลื่อนการดูแลผู้มีปัญหาสุราโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิชาการประจำโครงการ  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการของโครงการ  มีรายละเอียดดังนี้

1.   ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักวิชาการประจำโครงการฯ

2.  เงินเดือน   15,000 บาท   
3.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ตามระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
4.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ​​​​​ เพศ  หญิง/ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา  ปริญญาตรี/ปริญญาโท  สาขาการพัฒนาชุมชน  สังคมศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การดำเนินงานกับชุมชน หรืองานในประเด็นสุขภาวะชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และงานไอทีเบื้องต้น
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีความสนใจงานด้านชุมชน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ค้นคว้า ทบทวน สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทางวิชาการ
 • ประสานงานด้านวิชาการกับภาคีเครือข่ายของโครงการ
 • นิเทศ ติดตามงาน ในพื้นที่ของโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6.  เอกสารการสมัคร

 • ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • รูปถ่าย 1  หรือ 2 นิ้ว   (ติดในใบ resume)
 • ใบรับรองผลการศึกษา
 • บัตรประชาชน

7.   ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ที่สำนักงานโครงการฯ ชั้น 3 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  หรือทาง E-mail : supamit_pk@hotmail.com

8.  ผลการพิจารณา :  ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเบื้องต้นจากเอกสารในการสมัคร  และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563ผ่าน Facebook : ยาใจ ยาใจ
Link : https://www.facebook.com/profile.php?id=100042375288699
ทร : 053-121094

นางสาวรักชนก  จินดาคำ
หัวหน้าโครงการฯ

Contact : supamit_pk@hotmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developer