There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ที่ปรึกษา

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 

ขอบเขตเงื่อนไขการดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษา

วิทยากรกระบวนการสำหรับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2

 

  • I.  บทนำ

จากรายงานสถานการณ์แรงงานเมื่อปี 2017 รายงานว่า เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี จำนวน 4,119,120 คนอยู่ในตลาดแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 11 จากจำนวนประชากรวัยทำงานทั้งหมด โดยพบว่าเยาวชนไทยเหล่านี้ยังคงประสบกับความเปราะบางและติดอยู่ในวงจรความยากจนเป็นอย่างมาก อัตราเยาวชนว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 5.49 คิดเป็นอัตราที่สูงกว่าผู้ใหญ่ถึง 7.6 เท่า  การว่างงานของเยาวชนนำไปสู่ผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ  งานศึกษาจำนวนมากแสดงว่า การขาดการศึกษาและทักษะในการทำงานนำไปสู่การได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำ โอกาสในการวางงานสูง และอายุขัยที่สั้นลง

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ในวัยแรงงานแล้ว เยาวชนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการอบรมด้านอาชีพ ทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ศูนย์อบรมด้านอาชีพมีงบประมาณสนับสนุนและความสามารถที่จำกัดในการจัดการอบรมและประสานงานระหว่างนายจ้าง ตลอดจนสถาบันการอบรมที่ก็ยังคงไม่เข้มแข็งนัก ซึ่งพบว่าเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ จะประสบความยากลำบากในประเด็นดังกล่าวข้างต้นมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักมาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและไม่มีงานทำ  เด็กกลุ่มนี้จึงมักจะขาดทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีงานทำ จึงทำให้ระบบสนับสนุนทักษะของเด็กกลุ่มนี้มีความจำเป็น เพื่อลดการแบ่งแยกกีดกันและอคติจากนายจ้าง เพื่อนร่วมงานและสังคม

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงการในระยะแรก กลุ่มเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ที่เข้าร่วมการประชุมได้สะท้อนว่างบประมาณสำหรับการจัดอบรมด้านอาชีพให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ นั้นมีจำกัด และคาดว่าจะถูกถูกปรับลดงบประมาณลงอีกในปีต่อไป นั่นหมายความว่าจำนวนเยาวชนที่มีโอกาสได้รับการอบรมอาชีพและทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของพวกเขาในอนาคตจะยิ่งมีน้อยลงไปอีก ทั้งยังเป็นการตัดโอกาสในการขอลดหย่อนโทษจากการสำเร็จการอบรมด้านวิชาชีพตามระเบียบอีกด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบว่าแม้เยาวชนที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอาชีพไปแล้ว ก็ยังประสบความยากลำบากในการหางานที่เหมาะสม โดยพบว่านายจ้างส่วนใหญ่ยังคงไม่ต้องการรับเด็กกลุ่มนี้เข้าทำงาน หากไม่ปฏิเสธการรับเข้าทำงาน ก็จะจ่ายค่าตอบแทนการทำงานในอัตราที่ต่ำกว่าแรงงานรายอื่น ๆ ในตำแหน่งเดียวกัน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์และนายจ้างที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 ได้เน้นย้ำว่าทักษะชีวิตนั้นมีความจำเป็นต่อการมีงานทำของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ไม่แพ้ทักษะด้านอาชีพ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้แบ่งปันข้อมูลว่ากว่าร้อยละ 80 ของเยาวชนหญิงที่ออกจากศูนย์ไปแล้วมักจะตั้งครรภ์ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี ทั้งที่ได้เคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์มาแล้วขณะอยู่ที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ นอกจากนี้ยังพบว่า เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ อีกจำนวนมากขาดทักษะการบริหารจัดการด้านการเงินขั้นพื้นฐาน ซึ่งทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถจัดสรรเงินได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้องขอเงินเดือนล่วงหน้า และนำไปสู่การมีปากเสียงและโอกาสในการก่ออาชญากรรมหากไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้าง ทั้งนี้เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ควรต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางอารมณ์ที่สำคัญๆ อาทิ การเจรจา การจัดการความขัดแย้ง และการตระหนักรู้ในตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่า เยาวชนร้อยละ 83.5 ในตลาดแรงงานไทยยังคงเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 38.8 เท่านั้นที่จัดว่าเป็นแรงงานมีฝีมือตามที่นายจ้างต้องการ  จากการประเมินผลโครงการของประเทศไทยพบว่า นายจ้างจากสถานประกอบการหลายแห่งต่างมีความต้องการที่จะจ้างงานเยาวชนที่มีทักษะด้านความรู้ในการทำงานและทักษะด้านอารมณ์ ดังนั้น อัตราการว่างงานที่สูงและเยาวชนที่จัดอยู่ในแรงงานไร้ฝีมือจำนวนมากนั้นเป็นทั้งข้อท้าทายและโอกาสสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้กลวิธีที่สอดคล้องกันในการดำเนินโครงการที่มีคุณภาพ ยั่งยืนและยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้ซึ่งประสบความยากลำบากในการมีงานทำมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ

 

  • II. ข้อมูลโครงการ

                       โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2 นี้จะดำเนินงานกับกลุมเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี จำนวนอย่างน้อย 317 คน จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและนครปฐม โดยกว่าร้อยละ 80 ของเด็กกลุ่มนี้มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำถึงต่ำมาก และส่วนใหญ่ไม่มีงานทำ จากข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก พบว่าคดีเยาวชนในความรับผิดชอบของกรมพินิจกว่าร้อยละ 43.25 เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ไม่มีงานทำ  ขณะที่การว่างงานนี้ยังถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการกระทำความผิดซ้ำ ดังอัตราการกระทำความผิดซ้ำของเยาวชนที่ออกไปจากศูนย์ในปี 2016 ที่มีกว่าร้อยละ 22  ซึ่งโครงการนี้จะเสริมความสามารถของเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการมีงานทำ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำได้

                       องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาแบบเสนอโครงการร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนจากภาคธุรกิจ เจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก หลายครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในความเกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพและความยั่งยืนของโครงการ ซึ่งโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในระหว่างการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างเห็นพ้องต้องกันว่า โครงการนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ และยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการ นอกจากนี้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กผู้ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน ก็ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของโครงการได้ประสานความร่วมมือกับทางกรมฯ ในการจัดการอบรมด้านอาชีพและทักษะชีวิตให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ด้วย ในระหว่างการประชุม อธิบดีกรมพินิจฯ เห็นชอบว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของกรมพินิจฯ ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อการมีงานทำของเยาวชน ดังกล่าว

  • III.  วัตถุประสงค์การจัดทำขอบเขตเงื่อนไขการดำเนินงาน
  1. เข้าร่วม ร่วมพัฒนา และทบทวน ในกระบวนการการประชุมพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและคู่มือการปฏิบัติทุกครั้ง รวมถึงการทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือที่ได้พัฒนาแล้ว
  2. ออกแบบและทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2
  3. จัดการอบรมให้กับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2
  4.  รวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ ประเมินผล และจัดทำรายงานผลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมการอบรมทักษะชีวิตของโครงการฯ
  1. ขอบแขตเงื่อนไขและกรอบเวลาการดำเนินงาน

ขอบเขตเงื่อนไขและกรอบเวลาดำเนินงานโดยรวม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ช่วงเวลา

ขอบเขตและเงื่อนไขการดำเนินงาน

จำนวนการทำงาน

(โดยเฉลี่ย)

กรอบเวลาใน

การดำเนินงาน

ก่อนจัดการอบรม

ภาระงานที่ 1: มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและคู่มือการปฏิบัติทุกครั้ง รวมถึงการประชุมเพื่อทบทวนหลักสูตรและคู่มือดังกล่าว

4 ครั้ง

- สัปดาห์ที่ 1 และ 4 เดือนตุลาคม  2561

- สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เดือนพฤศจิกายน  2561

ก่อนจัดการอบรม

ภาระงานที่ 2: ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมพัฒนาหลักสูตรและคู่มือในการทดสอบและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและคู่มือการปฏิบัติ

 

 

ก่อนจัดการอบรม

ภาระงานที่ 3: แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและคู่มือการปฏิบัติ

 

 

ก่อนจัดการอบรม

ภาระงานที่ 4: ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและเนื้อหาจากเอกสารต่างๆ อย่างครอบคลุมสำหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและคู่มือการปฏิบัติ

 

 

ระหว่างจัดการอบรม

ภาระงานที่ 5: พัฒนา/ออกแบบแนวทางและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการอบรมสำหรับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างครอบคลุมในทักษะชีวิตด้านต่างๆ  

 

 

ระหว่างจัดการอบรม

ภาระงานที่ 6: จัดการอบรมให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั้ง 3 ศูนย์ โดยใช้หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ผ่านการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2

จัดอบรม 32 ครั้งในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน 3 ศูนย์

 

กุมภาพันธ์ กรกฎาคม 2562

หลังจบการอบรม

ภาระงานที่ 7:  รวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์  และประเมินความก้าวหน้าของเยาวชนที่เข้าร่วมอบรบในโครงการ รวมถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรและคู่มือการปฎิบัติที่ถูกพัฒนาในโครงการ

 

 

หลังจบการอบรม

ภาระงานที่ 8: รายงานผลการจัดอบรมและร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดอบรมให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

 

สิงหาคม 2562

 

   

 

 

  1. ตารางการดำเนินงาน

   ลำดับที่ของกิจกรรม

กิจกรรม

ช่วงเวลาในการทำงาน

 (โดยเฉลี่ย)

กรอบเวลา

ในการทำงาน

1

ที่ปรึกษาส่งเอกสารข้อเสนอ

2 สัปดาห์

 

2

ข้อเสนอของที่ปรึกษาที่มีศักยภาพจะถูกคัดเลือกโดยองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 

 

1 สัปดาห์

 

3

ที่ปรึกษาที่มีศักยภาพนำเสนอข้อเสนอและหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงานขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

4

ที่ปรึกษาที่มีศักยภาพส่งเอกสารข้อเสนอที่ได้รับการปรับปรุง

5

 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เลือกทีมที่ปรึกษาและแจ้งผลให้กับทีมที่ปรึกษาที่ได้รับคัดเลือกทราบ

 

3 วัน

 

6

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและคู่มือการปฏิบัติ

 

4 ครั้ง

- สัปดาห์ที่ 1 และ 4 เดือนตุลาคม  2561

- สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เดือนพฤศจิกายน  2561

7

ทดลองใช้หลักสูตรและคู่มือการปฏิบัติ

3 วัน

 พฤศจิกายน 2561

8

การประชุมเผยแพร่หลักสูตร

 

มกราคม 2562

9

จัดอบรมทั้งหมด 32 ครั้งในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน 3 ศูนย์

6 เดือน

กุมภาพันธ์ กรกฎาคม 2562

Contact : Supornchai.Nawataweeporn@plan-international.org


ที่ปรึกษา / Consultant