There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

1.ความเป็นมา

มูลนิธิแอคชั่นเอด (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมการศึกษาทางเลือกไทย และสมาคมไทบ้าน เป็นผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Building an active,  networked civil society to improve delivery and access to quality education in Thailand : ACCESS EU-Education) ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนในชุมชนมากขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ       ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ผ่านการปรับใช้โมเดลโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้         ที่มุ่งถึงสิทธิและบริบทพื้นฐานของเด็กในชุมชนนั้น โดยยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งถึงสิทธิและบริบทพื้นฐานของเด็กในชุมชนนั้นๆ โดย           นำร่องใน 400 โรงเรียน มีระยะเวลาการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4 ปี (.. 2563 - .. 2566)

ดังนั้น ภายใต้เป้าหมายผลลัพธ์ 3.1 ของโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในการสร้างหลักฐานความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการปฏิบัติงานและสนับสนุนการรายงานโครงการและสนับสนุนโมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการฯ จึงเปิดรับที่ปรึกษาจากผู้สนใจที่เป็นนักวิชาการประจำมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อรับทุนในการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา(Baseline) และโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยขึ้นดังกล่าว.  

2.วัตถุประสงค์และขอบเขตลักษณะงานของที่ปรึกษานี้

                โครงการ ACCESS EU-Education ต้องการดำเนินการศึกษาวิจัยข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา เพื่อสร้างหลักฐานความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการปฏิบัติงานและสนับสนุนการรายงานโครงการ จึงต้องการที่ปรึกษาให้ช่วยดำเนินการ ดังนี้ :-

          2.1 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแนวคิด ระบบ โครงสร้าง บุคลากร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) ที่มีนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นฐานของเด็กในชุมชนนั้นๆ และสังคมที่เปลี่ยนแปลง

          2.2 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมและหนุนเสริมขององค์กรภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก

          2.3 เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมรายงานการศึกษาวิจัยและการตีพิมพ์            ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระบบการศึกษาไทย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาเชิงนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. เป้าหมาย

          3.1 โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ 8 จังหวัดตัวอย่าง (ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) ที่ยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) และมีนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

          3.2 เครือข่ายภาคประชาสังคมของพื้นที่ดำเนินการของโครงการ ที่มีการสนับสนุนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้โรงเรียนขนาดเล็ก

4. ขอบเขตการศึกษา

4.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลข้อมูลพื้นฐาน และวิเคราะห์แนวคิด ระบบ โครงสร้าง บุคลากร และการ           จัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) รวมถึงนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างความคิดของเด็กในพื้นที่ 8 จังหวัดตัวอย่าง (ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด)

4.2 จัดทำรายงานสรุปสังเคราะห์ข้อมูล/ทบทวนวรรณกรรมรายงานการศึกษาวิจัยและการตีพิมพ์     ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานระบบการศึกษาไทย ปัญหาเชิงนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย     การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 70 หน้า (A4) ขึ้นไป  

5. วิธีการดำเนินการ

          ที่ปรึกษาวิจัยดำเนินการ ดังนี้

          5.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลพื้นฐานระบบการศึกษาไทย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาเชิงนโยบายต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

5.2 จัดทำเครื่องมือวิจัย    

          5.3 ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงานการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัดตัวอย่าง

          5.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการศึกษา

          5.5 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ส่งโครงการฯ

6. งบประมาณ

170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

7.ระยะเวลาในการดำเนินการและการส่งมอบผลงาน

          ระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

ครั้งที่

ระยะเวลา

ผลงานที่ส่งมอบ

1

ภายใน 3 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

- รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัย Baseline ด้านการศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็ก

- เค้าโครงร่างรายงานการศึกษาวิจัยBaseline การศึกษาฉบับสมบูรณ์

2

ภายใน 5 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

รายงานการศึกษาวิจัย Baseline การศึกษาฉบับสมบูรณ์และโรงเรียนขนาดเล็ก (Final Report)

 

8. การส่งมอบผลงาน

ที่ปรึกษาต้องนำเสนอรายงานตามงวดงานในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft word และ         ไฟล์ (.pdf) ถึง

- คุณพัชกร พัทธวิภาส (ผู้จัดการโครงการ) อีเมล: Patchgorn.pattawipas@actionaid.org

- สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (องค์กรพันธมิตร) อีเมล:  taecaoffice2020@gmail.com

9.งวดการส่งมอบงานและงวดการจ่ายเงิน

การจ่ายค่าจ้างแบ่งเป็นจำนวน 3 งวด ดังนี้

-       งวดที่ 1 : จ่าย 30% ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาดำเนินการส่งเอกสารแผนการดำเนินงานให้แก่สำนักงานโครงการฯ และหลังจากมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

-       งวดที่ 2 : จ่าย 50% ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาดำเนินการจัดส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยBaseline ด้านการศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมทั้ง          เค้าโครงร่างรายงานการศึกษาวิจัยBaseline การศึกษาฉบับสมบูรณ์ และคณะกรรมการโครงการพิจารณาเห็นชอบ 

-       งวดที่ 3 : จ่าย 20% ค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานโครงการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์และคณะกรรมการโครงการพิจารณาเห็นชอบ

 

 

10.คุณสมบัติของที่ปรึกษา

เป็นนักวิชาการ/อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาด้านการศึกษา มีผลงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา / ปฏิรูปการศึกษา/โรงเรียนขนาดเล็ก /พัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนพัฒนาครู/นวัตกรรมการศึกษา /ฯลฯ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

11. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาจะได้โมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning)  และมีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นฐานของเด็กในชุมชนนั้น โดยคำนึงถึงสิทธิที่เด็กควรจะได้รับเป็นสำคัญ คือ เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ในอีกแนวทางหนึ่ง นำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงนโยบายได้

12. การยื่นข้อเสนอและจัดทำเอกสารเสนองาน

          12.1 ผู้ยื่นต้องจัดทำเอกสารประกอบ ดังนี้

- ประวัติบุคลากร (Curriculum Vitae) และผลงานการศึกษาวิจัยหรือประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์กับการพิจารณาคุณสมบัติ

- ข้อเสนอโครงการ ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ขั้นตอน วิธีการ และแผนการดำเนินงานตามภารกิจ (Task Schedule)

12.2 ส่งเอกสารทั้งหมดอีเมลถึง ผู้จัดการโครงการ ACCESS –EU Education

อีเมล : Patchgorn.pattawipas@actionaid.org

ส่งต่ออีเมลถึง : taecaoffice2020@gmail.com     

                   ส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม .. 2563 เวลา 16.00 .

          12.3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                   สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.)

                   คุณเทวินฏฐ์   อัครศิลาชัย

                   ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานโครงการฯ

                   เบอร์โทรศัพท์   081-8844062

                   อีเมล   taecaoffice2020@gmail.com   

 

 

13. ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงาน และทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนระบบทั้งหมดที่       ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงาน เป็นลิขสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพิมพ์ หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อจำหน่าย ใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน

 

Contact : Rangsit.Sanguansak@actionaid.org


ที่ปรึกษา / Consultant

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more