There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Legal officer 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิวัฒนเสรี

รับสมัครเจ้าหหน้าที่  Legal officer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานข้ามชาติ
 • มีทักษะในการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
 • สามารถสื่อสาร อ่านเขียน ภาษาพม่าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานด้านเอกสาร แปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเป็นผู้บรรยาย อบรมให้กับผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการประสานงานระหว่างผู้ใช้แรงงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ใช้แรงงานระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
 • พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

Job Description for project  Officer /หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ร่วมกับ legal officer ให้สอดคล้องกับผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในภาคเกษตรและก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย
 2. ติดต่อประสานงานในเรื่องทีเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้แรงงานข้ามชาติชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์  กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
 3. ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาวิธีการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 4. ให้คำปรึกษาแก่แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
 5. ดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการบริการของรัฐ โดยการประสานงานขอความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน
 6. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ออกแบบและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และรายงานผลการทำงานร่วมกับ legal officer ส่งให้แก่ผู้จัดการโครงการ

  สวัสดิการ

-เงินเดือน

-ประกันสังคม

-ประกันอุบัติเหตุ

เอกสารหลักฐานการสมัคร

-จดหมายแนะนำตัว ประวัติส่วนตัว

-สำเนาบัตรประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-วุฒิการศึกษา

วิธีการสมัคร

**ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งเอกสารข้างต้นมาที่ Email :supranee@thefreedomstory.org

หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-670-8375 (เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล)

 

Contact : supranee@thefreedomstory.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
การลบเฟส
สังคมปริแตก
View more

Lasted contents

แถลงการณ์ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง
อิสรภาพชีวิต
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
ศรีสุวรรณลุยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเอาผิดอธิบดีกรมปศุสัตว์
View more