There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Chief of Section (Policy Coordination Section 1 : External Relations)

Chief of Section (Policy Coordination Section 1 : External Relations)

Organization : THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: รับผิดชอบต่อความสำเร็จในการบริหารภารกิจหลัก ได้แก่ (1) การวิจัย (2) การส่งเสริมความร่วมมือ และ (3) การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในลักษณะที่เชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจหลักต่างๆ เข้าด้วยกันภายใต้แผนงานในภาพรวม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme) และเชื่อมโยงกับตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและบริบทอันมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศที่สถาบันฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนติดตามพัฒนาการและความเคลื่อนไหวในวงวิชาการและกรอบความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน และออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเพื่อรองรับภารกิจหลักที่ตนได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการวิจัย จัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ และกิจกรรมการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ตลอดจนการจัดฝึกอบรม แล้วแต่กรณีภายใต้แผนงานที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงการระดมทรัพยากรและความรู้ การประสานงานและประสานความร่วมมือ เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ การมีส่วนร่วมในเวทีการประชุมทางการ การเจรจาความร่วมมือ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินภารกิจหลักที่ตนได้รับมอบหมาย ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจรวมถึง การจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม กำกับ สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ ให้สามารถส่งมอบงานได้บรรลุผลตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของแผนงาน

การบริหารงานในภาพรวม:

 • วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
 • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • เสนอความคิดเห็น หรือ ช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือ การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 • จัดสรร และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ส่งเสริม พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
 • ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ทีมงาน หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อมุ่งให้สำนัก เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
 • บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเป้าหมาย และอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร:

 • ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน
 • ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • การศึกษา: ปริญญาตรีและปริญญาในระดับสูงกว่านั้นในศาสตร์ที่ต่างกัน หรือปริญญาตรีมากกว่าหนึ่งปริญญาในศาสตร์ที่ต่างกัน  
 • ประสบการณ์:  8 - 10 ปี ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการอย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโครงการศึกษาวิจัย ด้านโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการเข้าร่วมประชุม และการเจรจาระหว่างประเทศ
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

แนวทางการวัดผล

 • ความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด เช่น การประชุม UN การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรม เป็นต้น
 • ความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น จำนวนเรือนจำที่ทำการปรับปรุงตามมาตรฐาน IBR / จำนวนงานวิจัยที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่ยอมรับในนานาชาติ เป็นต้น
 • ผลสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Brand Awareness) ที่มีต่อประชาชนภายนอก และนานาชาติ
 • การบริหารงบประมาณโครงการ

HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org /081-7337461


ผู้ประสานงาน / Coordinatorผู้จัดการโปรเจค / Project managerนักวิจัย / Researcher

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more