There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตร 3 อัตรา

INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตร 3 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการประสานงานพัฒนากาแฟ 1 อัตรา

เงินเดือน 20,000 - ขึ้นไป(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)+ ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาส่งเสริมการเกษตร, สาขาพืชไร่ หรือที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่กาแฟ
 2. เพศชาย ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนากาแฟอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. มีความสามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. เป็นสัญชาติไทย หรือพูดภาษาชาวไทยขาวเขาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
 6. มีความสามารถวางแผนงาน หรือจัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมชุมชนพัฒนาคุณภาพกาแฟได้
 7. มีสามารถจัดการความรู้เรื่องพัฒนากาแฟได้ เช่น(จัดอบรม,จัดประชุม,ติดตาม,ประสานติดต่อให้ความรู้ชุมชนพัฒนากาแฟ ฯลฯ)
 8. สามารถขับรถยน์(4w) และจักรยานยนต์ที่จะเข้าไปในหมู่บ้านต่างๆบนดอยด้วยตนเองได้
 9. มีใจสู้งาน สามารถเดินทางไกล และไปทำงานอยู่หมู่บ้านบนดอยไม่น้อยกว่า 20 25วัน/เดือนได้

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

 1. เป็นผู้วางแผนงานจัดทำโครงการ,จัดฝึกอบรมปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนากาแฟในชุมชน
 2. เป็นผู้มีความสามารถวิเคราะห์ประเมินรายงานบัญชีการเงินโครงการฯ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel ได้
 3. เป็นผู้ติดตามกลุ่มงานกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯที่ส่งเสริมพัณากาแฟ
 4. เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องงานด้านการส่งเสริมพัฒนาปลูกาแฟ
 5. เป็นผู้จัดกระบวนการให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรชุมชน,กลุ่มผู้ผลิตกาแฟชุมชนเป่าหมายบนที่สูง
 6. สำหรับหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ
 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเช่น,ผู้จัดการแผนกโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร และผู้อำนวยการโครงการฯ ITDP

ภารกิจปฏิบัติงานในพื้นที่

1.รับผิดชอบวางแผนงานส่งเสริมพัฒนากาแฟตามที่มอบหมายจากผู้จัดการแผนกโครงการส่งเสริมการเกษตรพัฒนาการตลาด และหรือผู้อำนวยการโครงการฯ ซึ่งสามารถที่ปฏิบัติได้

2.จะต้องประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องงานจัดความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนากาแฟในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเช่น(จัดอบรม,จัดตั้งกลุ่ม,จัดประชุมเวทีประชาคมชุมชน)

3.ติดตามงานการส่งเสริมพัฒนากลุ่มปลูกกาแฟหรือสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มกองทุนพัฒนากาแฟในชุมชน

4.จะต้องปฏิบัติจัดความรู้ให้เกษตรกรชุมชนปลูกกาแฟ เช่น.จัดเวทีความรู้พัฒนากาแฟให้แก่กลุ่มพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ(ITDP)ในรอบเดือน/รอบปี

5.ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟในพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ(ITDP)

ภารกิจปฏิบัติประจำสำนักงานโครงการฯ

1 จัดทำเอกสาร,ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,ประจำปี,ที่รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการแผนกส่งเสริมกาแฟฯตามสมควรและเหมาะสมต่อโครงการฯ(ITDP)

2 ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลแผนงาน,เขียนโครงการฯที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คือผู้จัดการโครงการส่งเสริมเกษตรและพัฒนาการตลาด,หรือผู้อำนวยการโครงการฯ(ITDP)

3.ทำเอกสารรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโครงการฯเป็นข้อมูลเอกสาร (ในที่ประชุมประจำเดือน)

4.เข้าร่วมประชุมทีมฯ,และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาเกษตร 1 อัตรา

เงินเดือน 13,000 - ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน) + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

1.จบ ปวส.ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร, สาขาพืชสวน สาขาปศุสัตว์หรือที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก

2.เพศชายมีประสบการณ์ส่งเสริมการเกษตรอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3.เป็นชาวไทยภูเขาสัญชาติไทย หรือพูดภาษาขาวเขาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet ได้

5.มีความสามารถวางแผนงาน หรือจัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

6.มีสามารถจัดการความรู้ให้ชุมชนเรื่องการเกษตรได้ เช่น(จัดอบรม,จัดประชุม,ติดตาม,ประสานติดต่อให้ความรู้เกษตรกรชุมชน ฯลฯ)

7.สามารถขับรถยน์(4w) และจักรยานยนต์ได้ที่เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆบนดอยด้วยตนเองได้

8.มีใจสู้งาน สามารถเดินทางไกล และไปทำงานอยู่หมู่บ้านบนดอยไม่น้อยกว่า 20 25วัน/เดือนได้

* มีค่าตอบแทนอื่นๆขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์และผลงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ที่กล่าวมาดังต่อไปนี้*

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

1.เป็นผู้วางแผนงานจัดทำโครงการ,จัดอบรมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการตลาดให้ชุมชน

2.เป็นผู้วิเคราะห์ประเมินรายงานบัญชีการเงินกิจกรรมโครงการฯ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel

3.เป็นผู้จัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมงานเกษตรและเป็นผู้จัดกระบวนการให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรชุมชนได้ตามเป้าหมายโครงการ itdp

4.เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาคีได้ที่เกี่ยวข้องงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร

5.สำหรับหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ

 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเช่น,ผู้จัดการแผนกโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร และผู้อำนวยการโครงการฯ ITDP

ภารกิจปฏิบัติงานในพื้นที่

1.รับผิดชอบวางแผนงานส่งเสริมการเกษตรตามที่มอบหมายจากผู้จัดการแผนกโครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการตลาด และหรือผู้อำนวยการโครงการฯ ซึ่งสามารถที่ปฏิบัติได้

2.จะต้องจัดความรู้การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย(ITDP)ในรอบเดือนเช่น(จัดความรู้,อบรม,จัดตั้งกลุ่ม,จัดเวทีประชุมกลุ่ม)

3.ติดตามงานการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรหรือสนับสนุนดำเนินกิจกรรมหรือกลุ่มกองทุนชุมชน

4.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มเกษตรกรชุมชนตามเป้าหมายของโครงการฯ(ITDP)

ปฏิบัติภารกิจประจำสำนักงานโครงการฯ

1 จัดทำเอกสาร,ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,ประจำปี,ที่รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการแผนกส่งเสริมกาแฟฯตามสมควรและเหมาะสมต่อโครงการฯ(ITDP)

2 ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลแผนงาน,เขียนโครงการฯที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คือผู้จัดการโครงการส่งเสริมเกษตรและพัฒนาการตลาด,หรือผู้อำนวยการโครงการฯ(ITDP)

3. จัดทำข้อมูลเอกสาร รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโครงการฯ หรือรายงานในที่ประชุมประจำเดือน

ตำแหน่ง คนงานสวน 1 อัตรา

               เงินตอบแทน ค่าจ้างรายวันขั้นต่ำวันละ350บาท/วัน

 

คุณสมบัติ

1.ภาษาไทยอ่านออก-เขียนได้

2.เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไปมีความอดทนต่อการทำงานการเกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป

3.เป็นชาวไทยภูเขาสัญชาติไทย หรือพูดภาษาขาวเขาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถขับรถยน์ และจักรยานยนต์ได้ที่เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆบนดอยด้วยตนเองได้

8.มีใจสู้งานหนักได้

        * มีค่าตอบแทนอื่นๆขึ้นอยู่กับผลงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้ผลผลิตดังต่อไปนี้*

ปฏิบัติงานประจำวันในสำนักงานโครงการฯ อ.เมือง เชียงใหม่

               1.เวลาทำงานวัน จ-ศ เวลา 8.30 น - 17.00 น (หยุดเสาว์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

               2.ปลูกพืช-ผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ในสำนักงานโครงการฯ

               3.เก็บส่งขายพืชผักที่ผลิตไปตามร้าน,โรงเรียน,รพ.ฯลฯ

               4.บันทึกบัญชีรายงานประจำวันได้ (บัญชีอย่างง่าย)

 

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 2 ใบ

5.ใบรับรองแพทย์

6.เขียนประวัติการทำงานที่ผ่านมาในกระดาษ A.4 หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม,ใบประกาศนียบัตรอบรมอื่นๆ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP)

เลขที่ 169 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053-114583

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

 

Contact : itdp@itdpinternational.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more