The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่ง Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย) ปฏิบัติงาน ณ จ.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่ง Research Assistant (ผู้ช่วยวิจัย) ปฏิบัติงาน ณ  จ.เชียงใหม่

Organization : สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ได้ดำเนินโครงการวิจัยหลากหลายโครงการภายใต้การสนับสนุนของ LINKAGES ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้สามารถต่อยอดโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นบริการภายใต้ศูนย์สุขภาพชุมชนในอนาคต ยกตัวอย่าง เช่น "โครงการประเมินความเป็นไปได้ของการใช้ชุดตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือด ในศูนย์สุขภาพชุมชนสำหรับชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองในประเทศไทย" หรือ Point of Care ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการวิจัย เพื่อให้ในอนาคตศูนย์สุขภาพชุมชนสามารถเป็นสถานที่ที่ให้บริการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หนองในและหนองในเทียม รวมทั้งเริ่มการรักษาหรือกระบวนการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อไป

 

บทบาทหน้าที่โดยรวม ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant) เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสถาบัน IHRI เพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ภายใต้ LINKAGES เช่น Point of Care, STANDUP-TEEN เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการสวิง กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่

 

หน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบ

1. เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ ลงในแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่กำหนดของโครงการ

2. ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการรักษา ตลอดจนการติดตามผลการรักษาของอาสาสมัครในโครงการ

3. จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของหน่วยงาน

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิจัยอย่างน้อย 1-2 ปี 

3. หากมีความรู้ด้านเอชไอวี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะ Microsoft Office ได้

5. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษระดับที่ใช้งานได้

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

7. มีทักษะในการสื่อสารทั้งพูดและเขียนได้ดี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน

- มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่ เลขที่ 142 ซอยชมจันทร์ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- วัน-เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:30-19:30 น.

 

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง  เริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

หากท่านสนใจสมัครงานดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้ (1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) (2) ประวัติการทำงาน (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล recruit@ihri.org หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9958 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 18 กันยายน 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Contact : recruit@ihri.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more