There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

จัดจ้างผู้พัฒนาสื่อการเรียนรูปแบบ E Learning

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)

พัฒนาสื่อการเรียนรูปแบบ E-learning 

ภายใต้หัวข้อเรื่อง ยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

 

 1. วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์ในการประกาศจัดจ้างมีดังนี้
  1. เพื่อจัดทำหลักสูตรให้ความรู้ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดียให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.5 และม.2 ในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
  2. เพื่อออกแบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
  3. เพื่อออกแบบระบบการเก็บข้อมูลหลักสูตรและฐานข้อมูลผลการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
    
 2. ขอบเขตการดำเนินงาน  
  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. จัดทำหลักสูตรเรื่องยุติการรังแกในโรงเรียน (school-bullying) และการรังแกบนโซเชียลมีเดีย (cyber-bullying) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
   1. เรียบเรียงและพัฒนาหลักสูตร โครงเรื่อง เนื้อหา บทเรียน กำหนดชื่อหัวข้อตามโครงร่างหลักสูตรรวมถึงการสร้าง story board โดยต้องมีความสอดคล้องกับการนำเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
   2. มีเนื้อหาครอบคลุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย สร้างทัศนคติต่อการยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย วิธีการยุติการรังแก แนวทางการแก้ปัญหาเมื่อถูกรังแกหรือเมื่อพบเห็นผู้ถูกรังแก วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ที่มีความแตกต่าง การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์
   3. หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากมูลนิธิรักษ์ไทยและสพฐ.
  2. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ที่สามารถเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในลักษณะ web-based ที่รองรับการทำงานกับ Web browser ได้หลากหลาย เช่น Chrome, IE เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเรื่องยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดียจำนวน 12 บทเรียนตามโครงร่างหลักสูตรที่แนบมา (6 บทสำหรับนักเรียนชั้นป.5 และ 6 บทสำหรับนักเรียนชั้นม.2) ตอนละไม่เกิน 60 นาที หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากมูลนิธิรักษ์ไทยและสพฐ. โดยในแต่ละตอนประกอบด้วยการทดสอบก่อนเรียน การให้ความรู้สาระสำคัญตามหลักสูตร การทำกิจกรรมทบทวน และประเมินท้ายบท
   1. มีวิธีการนำเสนอน่าสนใจ สวยงาม เข้าใจง่าย มีความดึงดูดความสนใจและน่าติดตาม คำที่เลือกใช้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน สามารถนำเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น เกม การ์ตูน หรือคลิปวีดีโอ
   2. ระหว่างบทเรียนมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะ หรือทดสอบความรู้ของเด็กที่มีรูปแบบแตกต่างหลากหลายที่เด็กนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์และตอบโต้กับสื่อได้ (interactive learning) และเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประเมินผล
  3. ออกแบบระบบการเก็บข้อมูลหลักสูตรและฐานข้อมูลผลการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนระดับชั้น ป.5 และม.2 ในสังกัดสพฐ.ทั้งสิ้นประมาณ 30,000 โรงเรียน (จำนวนนักเรียนที่ใช้โปรแกรมประมาณ 2 ล้านคน)
   1. ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเข้าสู่บทเรียนได้ด้วยชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง และเลขที่
   2. มีฐานข้อมูลสำหรับเก็บคะแนนก่อนเรียน คะแนนท้ายบทเรียน
   3. สามารถแสดงผลการเรียนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองได้
   4. คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ ได้ (ตามสิทธิ์การเข้าถึงที่ได้รับในแต่ละกลุ่ม) เช่น จำนวนเด็กที่เข้าสู่บทเรียน วันเวลาที่เด็กเข้าสู่บทเรียน คะแนนเฉลี่ยของแต่ละบท บทเรียนที่เด็กได้คะแนนสูงสุด บทเรียนที่เด็กได้คะแนนน้อยสุด เป็นต้น
  4. คำนึงถึงความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

 

 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน
  การดำเนินโครงการมีระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่เซ็นสัญญาจ้าง

 

 1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
  1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และสามารถสื่อสารกับทีมงานของผู้ว่าจ้างได้
  2. ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพหรือประสบการณ์ในการจัดทำงานตามที่กำหนดในขอบเขตของงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 

 1. วงเงินในการจัดหา 

ภายในงบประมาณจากโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย
 

 1. เกณฑ์การพิจารณา 
 • รูปแบบ ความน่าสนใจของสื่อที่ใช้ที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับผู้เรียน              
 • เกณฑ์ราคา

 


      7.หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

โครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเซี่ยลมีเดีย
โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Contact : ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดบริษัท หรือกลุ่มคณะบุคคล ประวัติการทำงาน ตัวอย่างผลงาน และกรอบแนวคิดที่จะนำเสนอ พร้อมระบุระยะเวลาการทำงาน และงบประมาณที่คาดหวังมาที่ info@riaksthai.org และ cc ถึง katia@raksthai.org ตั้งแต่วันที่ 3 - 13 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. มูลนิธิฯจะติดต่อผู้ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก และนัดเข้ามานำเสนอที่มูลนิธิรักษ์ไทยในขั้นตอนต่อไป ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม โดยติดต่อได้ที่ คุณเคทธิยา ฉวัฒนะกุล โทรศัพท์ 083 635 4480 หรือ E- Mail katia@raksthai.org และ cc ถึง wirin@raksthai.org


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more