The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

Organization : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เปิดรับสมัครทีมงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เชื่อว่าคนทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
 3. มีความสามารถใช้  microsoft office ได้ดี
 4. มีทักษะการสื่อสาร
 5. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 6. มีความคิดสร้างสรรค์
 7. ชอบความท้าทาย สนุกกับการเรียนรู้
 8. มีความมั่นใจในตนเอง
 9. เป็นผู้นำและผู้ตามได้
 10. มีประสบการณ์การทำงานฝึกอบรมและการเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้

บทบาทหน้าที่

 • ประสานงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรในองค์กรร่วมกับทีมวิทยากรภายนอก
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโครงการและองค์กร
 • พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมแต่ละประเภท
 • ประสานงานเพื่อเตรียมการฝึกอบรม ทั้งเรื่องสถานที่ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม วิทยากร เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน :  18,000-22,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ : ประกันสังคม/ค่าเล่าเรียนบุตรหรือค่าดูแลบิดามารดา/ประกันชีวิตหมู่/วันหยุดพิเศษประจำปี

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

- สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

- หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

- อื่นๆ

 

สนใจมาเป็นทีมเดียวกัน

ส่งใบสมัครแนะนำตัว ประวัติการทำงาน ส่งมาที่อีเมล์foundationforaidsrights@gmail.com, ma.fueang@gmail.com หรือ

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

133/235 หมู่บ้านรื่นฤดี 3 ถ.หทัยราษฎร์ แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10150

โทร 02-1715135

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563

Contact : foundationforaidsrights@gmail.com


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more