There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

พัฒนาระบบการเรียน E-learning สำหรับองค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาองค์กรและการจัดการ

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)

 

เพื่อพัฒนาระบบการเรียน E-learning สำหรับองค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาองค์กรและการจัดการ

 

 

 

 

สนับสนุนงบประมาณโดย

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR (Stop TB and AIDS through RTTR-STAR PROJECT สำหรับปี พ.ศ. 2561-2563

 

 

เลขที่แบบเสนอขออนุมัติ

Requisition number

PG#109/2563

วันที่เสนอขออนุมัติ

Issued dated

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จุดประสงค์ขอบเขตงาน

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการเรียน E-learning สำหรับองค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาองค์กรและการจัดการในงานพัฒนาและสุขภาพ

งานของโครงการ

PG/ Overall STAR 2

 

ที่มาของงบประมาณ

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย

การเปรียบเทียบราคา

Require for competitive bidding

ประกวดราคา

 

องค์ประกอบเอกสารในขอบเขตงาน

 1. จุดประสงค์
 2. ที่มาและความสำคัญ
 3. วัตถุประสงค์ของขอบเขตงาน
 4. ผลงานที่คาดหวัง
 5. ขอบเขตการดำเนินงาน
 6. ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน
 7. การส่งมอบงานและการชำระเงิน
 8. วงเงินงบประมาณ
 9. ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
 10. ลิขสิทธิ์ และเงื่อนไขในการดำเนินงาน
 11. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง และเอกสารประกอบการพิจารณา
 12. หน่วยงานและผู้รับผิดชอบหลัก
 13.  ภาคผนวก

 

 

 
 1. จุดประสงค์

 

เพื่อจัดทำหลักสูตร/ระบบการสอนออนไลน์ แบบ e-learning ที่ออกแบบเจาะจงสำหรับ โครงการ STAR และมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนามาตรฐานการจัดการองค์กร และทักษะความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาองค์กร และการจัดการการงานพัฒนาและงานสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี

 

 1. ที่มาและความสำคัญ

 

ปัจจุบันบทบาทของภาคประชาสังคม ที่รวมตัวเป็นองค์กร หรือที่เรียกว่าองค์กรภาคประชาสังคม Civil Society Organization CSO หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน  Non-governmental Organization (NGO)  องค์กรเหล่านี้ มีทั้งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ หรือ สมาคม และบางส่วนไม่ได้จดทะเบียน  องค์กรเหล่านี้ ทำงานด้านในการพัฒนาสังคมที่หลากหลาย  โดยได้รับทุนการดำเนินงานจากแหล่ง ทุนประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล เอกชน แหล่งทุนต่างประเทศ หรือ การบริจาคทั่วไป

 

โครงการยุติวัณโรคและเอดส์ด้วยการเข้าถึงตรวจรักษาและติดตาม STAR Stop TB and AIDS through RRTTR เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม และ กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก ที่มีอัตราของเอชไอวี และ/หรือ วัณโรค สูง แต่อาจจะยังไม่ได้เข้าตรวจ เพื่อการรักษาเร็ว และลดการแพร่ ระบาดต่อไป  ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคม เป็นกลไกสำคัญในการเข้าถึง ให้ความรู้ในการป้องกันโรค และ แนะนำเพื่อการตรวจหาภาวะเชื้อเอชไอวี และวัณโรค เพื่อรักษาเร็ว และกาติดตาม

ภายใต้โครงการนี้มีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายรูปแบบ ทั้งองค์กรที่มีการจัดระบบการจัดการองค์กรที่ตาม มาตรฐานการบริหารองค์กรสากล และ บางองค์กรที่พึ่งเริ่มต้นใหม่ หรือมีขนาดเล็ก ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดรูปแบบ การบริหารจัดการมากนัก

 

ทั้งนี้ มูลนิธิรักษ์ไทย ในฐานองค์กรรับทุนหหลักภาคประชาสังคม CSO Principal Recipient มีบทบาทการให้ทุนกับหน่วยงานภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมทั้งในการทำงานกับประชากรหลัก (Key Populations) และเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการ

 

 

 

 1. วัตถุประสงค์ของขอบเขตงาน

วัตถุประสงค์ของขอบเขตงานนี้เพื่อ ระบบ e-learning ในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนา ในรูปแบบสากล เพื่อให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่สนใจในการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรสามารถ ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร

 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

 1. ขั้นตอนการค้นคว้า โดยการหารือกับ มูลนิธิรักษ์ไทย และองค์กรภาคี รวมทั้งการค้นคว้าจากตัวอย่าง หลักสูตร จากมูลนิธิรักษ์ไทยและการค้นคว้าทางเว็บ หรือผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอื่น ๆ  เกิดกรอบ หลักสูตรที่เสนอ มูลนิธิรักษ์ไทยเพื่ออนุมัติ
 2. ขั้นตอนการก่อนเตรียม ผลิต โดยการประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย (เจ้าหน้าที่ภาคสนาม) ในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด ผ่านออนไลน์ เกิดกรอบ การนำเสนอที่ใช้ในการผลิต
 3. ขั้นตอนการผลิต ประกอบด้วการผลิต หลายรูปแบบทั้งการนำเสนอโดย บุคคล ที่คัดเลือกมาก การนำเสนอเป็นข้อความ/เสียง การนำเสนอเป็นโมชั่นกราฟิค และการนำเสนอเป็นภาพ หรือคลิป รวมทั้งการออกแบบการประเมินผล หรือทดสอบความรู้ของผู้ที่เข้าร่วมการอบรม งาน creative ทุกชิ้นต้องมีลิขสิทธิ์ที่มอบให้รักษ์ไทย  ไม่ติดลิขสิทธิ์ของที่อื่นใด รวมทั้งหากมีการใช้ภาพ หรือคลิปการสัมภาษณ์ต้องมีใบลงชื่อรับรองและยินยอมโดยเจ้าของงานนั้น ๆ
 4. ขั้นตอนการออกแบบด้าน IT เว็ไซท์ และสามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store  และ App Store ลงในคอมพิวเตอร์หรือ มือถือหรือแพด ระบบ Android และ iOS เพื่อเป็นที่เป็นการออกแบบระบบ ออนไลน์ มีระบบ login และสามารถสะสมประวัติการใช้ ของแต่ละ user รวมทั้งข้อมูลผลการทดสอบ  รวมทั้งการอบรมเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิรักษ์ไทยในการใช้ดูแลรักษา และ การแก้ไขปรับปรุงหากจำเป็น
 5. ขั้นตอนการทดลองการใช้ และปรับปรุง พร้อมทั้งทำคู่มือการใช้ สำหรับหัวหน้างาน
 6. ขั้นตอนส่งมอบงาน พร้อมทั้งเอกสารที่ยืนยันเรื่องลิขสิทธิ์ 
 7. การรับประกันระบบหลังการจบงานว่าหากมีเหตุขัดข้องด้านเทคนิค ไอที ระบบ หรือ เนื้อหา ผู้รับงานจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดในช่วงประกันระยะเวลา 12 เดือน ของการใช้เริ่มแรก

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กรรมการ/ผู้บริหารโครงการ
 2. คนทำงานในโครงการ

รูปแบบของเนื้อหาเน้นว่า

 1. เป็นการอบรมบุคคลที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการบริหารจัดการมาก่อน ไม่ว่าจะด้านการจัดองค์กร การบุคลากร การเงิน หรือ การบริหารโครงการ
 2. เน้นการเรียนรู้ หลายรูปแบบผสมผสานไม่ว่าจะโดยวิทยากร คลิป กราฟ โดยเนื้อหาได้มาจาก นักวิชาการ และนักปฎิบัติ องค์กรภาคประชาสังคม หรือ บริษัทเอกชนที่มีตัวอย่างที่ดี
 3. หลักสูตรเน้นการผู้เรียน เรียนและลองทำได้ด้วย มีตัวอย่างให้ ศึกษาในรูปแบบองค์กรที่มีการจัดระบบในลักษณะต่างๆ
 4. หลักสูตรเน้นการทำแบบสอบถามย่อย เพื่อให้ผู้เรียนได้ หมั่นทบทวนสิ่งที่ตนเองเรียนรู้
 5. มีกลไกการแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรจริง และ การแลกเปลี่ยนระหว่างคนทำงานด้วยกัน

 

หัวข้อที่กำหนดในหลักสูตร e-learning

 1. การประเมินตนเอง และสอบถามองค์กร
 2. องค์กรพัฒนาเอกชนคืออะไร และ การจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน มีผลอย่างไร
 3. รูปแบบธรรมภิบาล Governance บทบาทกรรมการบริหาร การสรรหากรรมการที่มี พลังในการหนุนองค์กร
 4. การพัฒนาวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์องค์กร ความสำคัญ วิธีการพัฒนา และการนำมาใช้
 5. คุณค่า และ จริยธรรม คืออะไร ทำไมต้องมี การพัฒนาทำอย่างไร เพื่อได้มาแล้ว ส่งเสริมอย่างไร
 6. การสื่อสาร และสร้างแบรนด์   การเล่าเรื่อง Story telling
 7. ประเภทผู้นำที่คุณเป็น การพัฒนาภาวะผู้นำ    และการพัฒนาองค์กรที่มีหลายผู้นำ
 8. การระดมทุน ประเภทของแหล่งทุน เสนอรายชื่อแหล่งทุน  การพัฒนาข้อเสนอ การดูแลแหล่งทุน
 9. การทำงานภาคเครือข่าย ความสำคัญ และการพัฒนาบทบาทในการทำ งานเครือข่าย
 10. งานบริหารจัดการโครงการ วงจรการบริหารโครงการ การพัฒนาโครงการ
 11. การทำงานเชิงสิทธิ์ และนโยบาย
 12. การติดตามประเมินผล การเขียนรายงาน
 13. ระบบการเงิน การวางแผนการเงิน การบัญชี การทรัพย์สิน การจัดซื่อ
 14. งานพัฒนาบุคตลากร
 15. การตรวจสอบการเงิน
 16. สร้างความยั่งยืน องค์กร
 17. การประเมินผลรวม

แต่ละหัวข้อจะใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง หากมีความยาวเกิน 1 ชั่วโมงควรแบ่งเป็นโมดูลย่อย

ขั้นตอนการจัดทำ e-learning

 1. การเตรียมเนื่อหา โดยผู้รับงานจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการจัดการ องค์กร พร้อมทั้งหาข้อมูลจากองค์กรที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างในการเป็นตัวอย่าง ในการศึกษา
 2. การออกแบบการนำเสนอ storyboard
 3. การออกแบบ IT
 4. การผลิต
 5. การทดลอง
 6. การส่งมอบงาน
 1. ผลงานที่คาดหวัง

 

เกิดระบบการเรียน E-learning หลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ ในระบบ e-learning ในเรื่องการบริหารจัดการองค์กร ในรูปแบบสากล เพื่อให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่สนใจในการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร

 

 1. ขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินงานภายใต้ขอบเขตงานที่ตกลงไว้กับมูลนิธิรักษ์ไทย (ผู้ว่าจ้าง) เพื่อออกแบบหลักสูตร E-learning การประเมินการใช้งาน และการสรุปงาน ตามระบุในข้อ 4 ส่งให้ผู้ว่าจ้างได้อย่างสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา โดยมีรายละเอียดของงานของผู้รับจ้างดังต่อไปนี้

Infrastructure Specification

- โปรแกรมต้องถูกสร้างขึ้นบน Platform ที่รองรับทั้ง ระบบ Mobile Hybridge
                        - iOS

- Android

- Website
- Desktop

- Model และ Version ที่ตัว application ต้อง support Website ที่เป็นพื้นฐานขั้นต่ำสุด โดย base Browser Model รองรับทั้ง Chrome, IE, Firefox ใน version พื้นฐานขั้นต่ำสุดในแต่ละ Browser Model
- Data

Contact : ส่งทางอีเมลแสดงความจำนงในการประกวดราคา ถึง ภายในวันที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ .2563 ก่อน 23.00 น. คุณเนาวรัตน์ อินทุประภา เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างมูลนิธิรักษ์ไทย   ที่อยู่         มูลนิธิรักษ์ไทย            185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์   02-265-6888, 092-269-0674 โทรสาร    02-271-4467 อีเมล        naowarat@raksthai.org   12.2  หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม           คุณวิริญญ์ ว่องประเสริฐการ โทรศัพท์ 02-2656830 มือถือ 087-695-0110


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more