There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

Organization : THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคงภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆตามแผนงานตรวจสอบประจำปี พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ตลอดถึงปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • ศึกษา วิเคราะห์ และร่วมกำหนดแผนงานการตรวจสอบระยะยาวและประจำปีเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีระบบ และบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 • วางแผนและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายของสถาบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบด้านการดำเนินงาน การปฏิบัติด้านต่างๆของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ทางการเงิน และการบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐานการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบ และติดตามกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
 • ติดตาม และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • พิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตลอดถึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
 • ติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ สามารถพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
 • พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
 • แลกเปลี่ยนความรู้และ/หรือความชำนาญแก่ทีมงานเพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร:

 • ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้คำแนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐานเพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้น 
 • สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน
 • ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่าง ๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

        การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป   สาขา : บัญชี-การเงิน หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        ประสบการณ์:  3 - 5 ปี           ด้าน : งานตรวจสอบภายใน หรือ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการวัดผล

 • การจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Program) - ระยะเวลา / คุณภาพ
 • งานตรวจสอบที่สำเร็จเปรียบเทียบกับแผนงาน หรือเป้าหมายประจำปี
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ เปรียบเทียบกับแผนงาน
 • จำนวนความเสี่ยง หรือประเด็นผิดปกติที่ติดตาม แก้ไข และปิดจบ Case ได้ เปรียบเทียบกับจำนวนความเสี่ยงที่ตรวจสอบพบทั้งหมด
 • การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) - ระยะเวลา / คุณภาพ

HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : hr@tijthailand.org /094-5475101


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
การลบเฟส
สังคมปริแตก
View more

Lasted contents

แถลงการณ์ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง
อิสรภาพชีวิต
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
ศรีสุวรรณลุยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเอาผิดอธิบดีกรมปศุสัตว์
View more