There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Strategy & Planning Officer

Strategy & Planning Officer

Organization : THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน และงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสถาบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 • วางแผน วิเคราะห์ และพัฒนาการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์สถาบันฯ ให้สอดคล้องกับทิศทาง  นโยบายของรัฐบาล เป้าหมายความสําเร็จระดับชาติ และเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก นโยบายของสถาบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ ที่สามารถสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ /แผนการปฏิบัติงาน ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
 • ศึกษา และจัดทำกระบวนการ/เครื่องมือในการติดตามตัวชี้วัด รวมถึงผลการปฏิบัติงาน เพื่อการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
  ที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านติดตามและประเมินผล
 • ประสานงาน ติดตาม ควบคุม และให้คำปรึกษาแต่ละส่วนงานในการปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลดำเนินงาน และมีสถานะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนงาน/ตัวชี้วัดตามที่กำหนดไว้
 • รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   พร้อมทั้งจัดทำรายงานผู้บริหารเป็นประจำสม่ำเสมอ
 • ติดต่อ และประสานงานนโยบายและการจัดทำข้อมูลรายงานผลของสถาบัน กับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • วางแผน ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการแก้ไขและผลให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็ว

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร:

 • ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน
 • ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์:  5 - 7  ปี ด้าน : การบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร หรือ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรมหาชน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลาได้

แนวทางการวัดผล   

 • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน และแผนงานย่อย - ระยะเวลา/ คุณภาพ
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา/ คุณภาพ
 • ความสำเร็จของงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี (เปลี่ยนไปตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี)

HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น
 

Contact : hr@tijthailand.org /094-5475101


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more