There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ตำแหน่งผู้จัดการมูลนิธิ

ตำแหน่งผู้จัดการมูลนิธิ

Organization : มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

รับสมัคร  ตำแหน่งผู้จัดการมูลนิธิ

หน่วยงาน  มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง 175 หมู 3 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110, 044-666-385

 

 1. ขอบเขตของตำแหน่ง

 มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิไทยในปี 2550 มีภารกิจในการดูแลให้มีการสนับสนุนทางจิตสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีภาวะเปราะบางและให้การสนับสนุน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการพัฒนาเด็กทั้งรายเดี่ยวและแบบเป็นกลุ่ม  ปัจจุบันดำเนินโครงการหลากหลายรูปแบบ คือ 1) โครงการคุ้มครองเด็กเปราะบาง(สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน)  2) โครงการฝึกอบรมด้านสุขภาพทางเพศ  3) โครงการนำร่องศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ 4)  โครงการชวนน้องสร้างอาชีพ( รับทุนจาก กสศ.) 5)  โครงการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์(สวนแห่งการเรียนรู้และการเล่น) เป็นต้น  มูลนิธิตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหนองกง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   มูลนิธิได้รับการก่อตั้งโดยกลุ่มครูกัลยาณมิตรจังหวัดบุรีรัมย์ และการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคการทำงานจากองค์การลาแชนเดอเลสปัวร์(ซี.ดี.อี.) ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

 

งานในหน้าที่ของ “ผู้จัดการมูลนิธิ” คือ รับผิดชอบดูแลและบริหารทีมงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับประโยชน์ในโครงการฯ ต่างๆ ได้รับการคุ้มครองและสนับสนุนพัฒนาอย่างเหมาะสมตามบริบทเฉพาะบุคคลและแบบกลุ่ม  รวมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าถึงการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ผู้จัดการมูลนิธิมีหน้าที่ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสมาชิกคณะกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของมูลนิธิบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  และผู้จัดการมูลนิธิต้องมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการทั้งด้านการพัฒนาโครงการต่างๆ และแนวทางการระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. ความรับผิดชอบหลักและหน้าที่เฉพาะ

2.1. การบริหารบ้านแห่งความหวัง

- พัฒนากฎระเบียบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่และเด็ก

- จัดทำแผนผังจริยธรรมแห่งบ้านแห่งความหวังเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากลในด้านสิทธิเด็ก

 

- ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์และเป้าหมายใหม่ของมูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

- จัดทำเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับการระบุและคัดเลือกเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับการดูแลโดยสถานสงเคราะห์เอกชนมูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

- พัฒนาและดำเนินการตามกระบวนการที่สมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิติในชีวิตเด็กสำหรับกระบวนการคืนเด็กสู่ครอบครัวเดิม

- ตรวจสอบการบำรุงรักษาและความปลอดภัยของอุปกรณ์ อาคารสถานที่ รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

- กำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง และพัฒนาเอกสาร  สัญญาจ้างเหมา สัญญาจัดซื้อ หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบทางการของการบัญชี/การเงิน  ของกรมสรรพากรและระเบียบการเงินของแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง

2.2. การจัดการงบประมาณและการบัญชี

- มีส่วนร่วมในการร่างแผนงบประมาณประจำปี

- จัดเตรียมคำขอโอนเงินโดยปรึกษาหารือกับผู้ประสานงานภาคสนามของ CDE (ทุกสองเดือน)

- สนับสนุนนักบัญชีของมูลนิธิเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามด้านบัญชีและการเงินของกิจกรรมมูลนิธิ

- มีการประสานงานกับคณะกรรมการและผู้ประสานงานภาคสนามของ CDE เพื่อพัฒนาและดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับมูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

- กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงานประจำเดือนและประจำปีของแต่ละฝ่ายงาน

2.3. การบริหารบุคคล

- ร่างและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานแต่ละคนโดยประสานงานกับคณะกรรมการ

- จัดทำและปรับปรุงคำอธิบายงานและบทบาทหน้าที่งาน (ตามความจำเป็น) สำหรับพนักงานแต่ละคน

- ดำเนินการสัมภาษณ์ประเมินผลสมาชิกในทีมทุกคน (อย่างน้อยปีละครั้ง)

- กำกับดูแลการทำงานของทีมงานและจัดให้มีการพัฒนาการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับสมาชิกในทีมทุกคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

- พัฒนากิจกรรมโครงการของพนักงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของทีมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม

- พัฒนาแผนปฏิบัติการในภาพรวมขององค์กรสำหรับทีมงาน และแผนปฏิบัติการเฉพาะรายบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่แต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆ จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายของมูลนิธิ

- มีการสื่อสารและปรึกษาหารือกับคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง  และมีการพัฒนางานบริหารบุคคล  รวมทั้งนโยบายการลา  ระเบียบต่างๆ  พัฒนาแบบฟอร์ม / เครื่องมือที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานบุคคลโดยยึดแนวปฏิบัติของกฏหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย

- ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  ที่สมาชิกในทีมทุกคนดำเนินการ

2.4. การบริหารจัดการโครงการ

- ดูแลทีมงานให้มีการพัฒนากิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางโดยมีจุดมุ่งหมายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก  รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณของเด็ก

- ให้การปรึกษาแก่สมาชิกในทีมทุกคน  วางแผนกิจกรรมเฉพาะสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเยี่ยมบ้านอย่างสม่ำเสมอโดยนักสังคมสงเคราะห์และ / หรือนักจิตวิทยาเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับพ่อแม่ / ครอบครัวของเด็ก  เพื่อประเมินสถานการณ์ทางสังคมและให้พ่อแม่ / ครอบครัวมีส่วนร่วมในการสำรวจคุณค่าของพวกเขาและวิธีการเป็นแบบอย่างและรักษาค่านิยมกับลูกในเชิงบวก

- กำกับดูแลและติดตามและประเมินผลของแต่ละโครงการ แบบมีส่วนร่วมและเสริมศักยภาพของคนทำงาน

2.5. การรายงานและการสื่อสาร

- พัฒนาตัวชี้วัดกิจกรรมและประสิทธิภาพงานตลอดจนกระบวนการติดตามและประเมินผล

- ดำเนินการจัดทำรายงานกิจกรรมและการรายงานทางการเงิน (เป็นรายเดือนและรายปี) ไปยังผู้ประสานงานภาคสนามของ CDE และคณะกรรมการมูลนิธิ รวมทั้งแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง

 - มีการสื่อสารไปยังผู้ประสานงานภาคสนามของ CDE และคณะกรรมการมูลนิธิอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับก่อนนำเสนอข่าวสารข้อมูลขององค์กรสู่สาธารณชนและสังคมวงกว้าง ผ่าน เฟสบุ๊คเพจ เวบไซด์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.6. การประสานงานและการสร้างเครือข่าย

- พัฒนากิจกรรมเครือข่าย (การจัดฝึกอบรม / การประชุมเชิงปฏิบัติการ / การศึกษาดูงาน / โครงการสำหรับเด็ก ฯลฯ ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย (CDE; KTG ... ) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมูลนิธิ

- มีการปรึกษาหารือ  แสวงหาความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม และประสานงานกับเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานพยาบาล (โรงพยาบาลและสถานีอนามัย), ภาคการศึกษาและสวัสดิการสังคม, โรงเรียนและตัวแทนชุมชน (วัด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ผู้นำหมู่บ้านรอบ ๆ ... ) อย่างสม่ำเสมอเพื่อ ส่งเสริมโครงการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของมูลนิธิ

- มีการประสานงานอย่างเข้มแข็งกับคณะกรรมการในการเพิ่มโอกาสในการระดมทุน  การพัฒนาเอกสารและข้อเสนอโครงการไปยังหน่วยงานให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  รวมทั้งสร้างและสานความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริจาค

 

3.ข้อมูลส่วนตัว

- รับสมัครผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

 

การศึกษา:  ปริญญาตรีขั้นไป  หากสำเร็จการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ ด้านการศึกษา  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 ประสบการณ์การทำงาน:

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมสงเคราะห์และการคุ้มครองเด็ก
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ขอแนะนำให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านร่างกายและจิตสังคมของพัฒนาการของเด็กอย่างมาก
 • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน / งบประมาณ
 • ประสบการณ์การทำงานในอุปถัมภ์ / ที่พักพิงจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก

ทักษะเฉพาะ:

 • ความรู้คอมพิวเตอร์: Microsoft Office Suite
 • ซอฟต์แวร์บัญชี (SAGA) เป็นข้อดี
 • ทักษะการรายงานที่ยอดเยี่ยม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
 • ประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์
 • ความรู้สึกของการทำงานเป็นทีม

ภาษา:

 • ระดับความสามารถขั้นสูงในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ
 • อย่างน้อยระดับกลางในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

การสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2563    โดยทางอีเมล์เท่านั้น ที่ patchareeabs@gmail.com , thapat@chainedelespoir.org

เอกสารสมัครงาน:   1)  resume  2) รายชื่อผู้อ้างอิง 2-3 บุคคล(ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง)

 

 

 

Contact : patchareeabs@gmail.com


ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
คำถามถึง นักรัฐศาสตร์
ความซะใจเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 16 ทศวรรษใหม่ของขบวนการสื่อเอ็นจีโอไทย
View more

Lasted contents

โรงโม่ไม่ยอมถอย สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน เหยื่อสังหารรายที่ 5
ศรีสุวรรณแย้งเลขา กกต.ตัดตอน 31 พรรคการเมืองกู้เงินจ่อยื่น 7 กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัย
เชิญร่วมงานรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ศรีสุวรรณจี้กรมศิลป์-ผอ.เขตพระนครเอาผิด 18 แกนนำม็อบชังชาติ
แถลงการณ์​ ฉบับที่​ 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้  และคำขอต่ออายุใบประทานบัตร​  เพื่อทำเหมืองหินปูน​  ต้องถูกยกเลิก
View more