ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

Organization : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

ประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานกับ

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

Labour Protection Network : LPN

 

 

“LPN เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค

การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

และกำลังต่อสู้เพื่อหยุดยั้ง โศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่เบื้องหลังอาหารทะเลที่ไม่ยั่งยืน

 

 

การทำงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร

 

ระดับท้องถิ่น

เราดำเนินการให้การช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ทะเล และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์ และร่วมมือกับท้องถิ่นในการปกป้องคุ้มครองทางสังคมเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อการคุกคามในชีวิต ร่างกายจิตใจ

และเราจะส่งเสริมสิทธิแรงงาน คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้รอดชีวิตจากการค้าแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงไทยและข้ามชาติ

 

 

ระดับประเทศ

เราทำงานเชิงประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการส่งแสริมการบังคับใช้กฎหมาย และการประมงของประเทศเพื่อการพัฒนาสภาพเงื่อนไขการทำงานของแรงงานให้ดีขึ้น

เราเป็นผู้นำแนวคิด และให้แนวทางปฏิบัติทางนโยบายแก่เครือข่ายระดับประเทศทั้งภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของเครือข่ายในฐานะผู้นำในภูมิภาค

 

 

ระดับนานาชาติ

เรากำลังพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาคประสังคมในและต่างประเทศ กับเจ้าหน้าที่นักการฑูตจากทั่วโลก โดยเฉพาะรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงองค์กรและสื่อนานาชาติเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อความเป็นธรรมให้กับแรงงานประมง

 

เครือข่ายในระดับนานาชาติมองเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดอาหารทะเลที่ช่วยให้การทำงานเพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานปราศจากแรงงานทาสประสบความสำเร็จ

 

 

ปี 2020 มูลนิธิฯ มีความต้องการท่านที่สนใจมาร่วมกับทีมเราเพื่อขยายงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรไทยและประชากรข้ามชาติสู่ภูมิภาคอาเซียนและมาตรฐานสากล

 

มูลนิธิฯ   ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง  

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนาม/เน้นการทำงานกับเด็กกลุ่มเปราะบาง จำนวน  6  ตำแหน่ง

โดย  

ประจำอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 2  ตำแหน่ง  

ประจำปทุมธานี 2 ตำแหน่ง

ประจำสมุทรสาคร 2 ตำแหน่ง  

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เงินเดือน ขั้นต้น 17,000 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์

หากไม่มีประสบการณ์ต้องผ่านการทดลองงาน 3 เดือน  เงินเดือน  15,000  บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัครและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม
 • มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา และทำงานในชุมชนแรงงานข้ามชาติ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่การเรียนรู้ สามารถออกแบบกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้
 • มีระเบียบวินัยตนเอง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสังคม หรือทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาไทยได้ดี  และหากใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาพม่า หรือ กัมพูชา ลาว ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารการทำงานในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาทำงานได้
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์) และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีคล่องตัวสูง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

 

 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

• ความสามารถในการวิเคราะห์งาน และการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร

• ความสามารถในการจัดทำโครงการและพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

• ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและมีพันธกิจต่องานที่ออกแบบวางแผน และที่ได้รับมอบหมาย

• ความสามารถเป็นผู้นำและดำเนินการอย่างเป็นทีมงาน

• ความสามารถในการควบคุมงานและการปรับปรุงงาน

• ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

• ความรู้ความสามารถในการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

• ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การประสานงาน

• การประสานงานกับภาคีภาครัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจภาคเอกชน กลุ่ม องค์กรในชุมชนไทยและกลุ่มเครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องได้

• ประสานงานกับแรงงานข้ามชาติในชุมชน กลุ่มการเรียนรู้ในชุมชน ศูนย์เตรียมความพร้อมในโรงเรียน และสถานประกอบการในกรณีขอการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย

• ประสานงาน และพัฒนา หรือสนับสนุนให้เกิดการบริการของรัฐตามที่สิทธิที่พึงมีพึงได้ของเด็ก แรงงานเด็ก และแรงงานข้ามชาติ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ประสานงาน และพัฒนา หรือสนับสนุนให้เกิดการบริการของภาคธุรกิจเอกชน ที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขปรับปรุงดีขึ้น

• เตรียมกลุ่มเด็ก และเยาวชน หรือแรงงานในชุมชนเป้าหมายเพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมในสำนักงาน หรือในพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามได้

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้

• จัดกระบวนการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกการเรียนรู้ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ด้านการส่งเสริมคุ้มครองเด็ก การศึกษาเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การป้องกันการค้ามนุษย์ เป็นต้น

• เตรียมกลุ่มเป้าหมายในศูนย์การเรียนรู้ ในศูนย์เตรียมความพร้อมเด็ก ในโรงเรียนของรัฐ และจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้แก่กลุ่มประชากรข้ามชาติในชุมชนเป้าหมาย

• ออกแบบ สร้างสรรค์ การฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ สื่อการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง

• จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนทนากลุ่มย่อย Small Group Discussion การให้ความรู้ตัวต่อตัวแก่กลุ่มเป้าหมาย

• การพัฒนา ส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคม การพึ่งตนเอง ในมิติต่างๆ การปรับทัศนคติทางสังคมในชุมชนไทย และชุมชนแรงงานข้ามชาติ

• บันทึกงานภาคสนาม มีทักษะการเขียนรายงานปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ

 

สวัสดิการโดยรวม

• ประกันสังคม

• ประกันอุบัติเหตุ

• การปรับฐานเงินเดือนประจำปี กรณีมีการจ้างงานต่อเนื่อง

• อาหารเช้า ใน  Home Office

 

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง

 

ส่งมายัง มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

เลขที่ 25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์ ตำบลบางหญ้แพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หรือสามารถส่งทาง   E-Mail : patimalpn2012@gmail.com และ  somponglpn@gmail.com

ภายในวันที่ 15  มิถุนายน 2564 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อไปภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  2563

 

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปฏิมาตั้งปรัชญากูล

โทรศัพท์ 034 434 726, 084 121 1609, 086 163 1390, 085 534 1595

ดูข้อมูลองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ LPNFOUNDATION.ORG

 

 

Contact : patimalpn2012@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

View more

Lasted contents

View more