ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

(Re-advertised) - Nurse (เจ้าหน้าที่พยาบาล)

Family Health International (FHI 360) เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข ด้าน HIV ต้องการรับสมัคร เจ้าหน้าที่พยาบาล ประจำคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 หน้าที่หลัก: 

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล บริหารจัดการและวางแผนการดำเนินงานบริการทางด้านการแพทย์ของคลีนิคนิรนาม ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการของศูนย์วิจัยฯ

 งานที่รับผิดชอบประจำ:

 • ให้คำปรึกษาในการให้บริการบุคคลข้ามเพศ เช่น การใช้ฮอร์โมน การใช้ยาต้านไวรัสร่วมกับฮอร์โมน การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ให้บริการระบบงานคลินิกทั่วไป เช่น  การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ/ตับอักเสบบีและวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี การฉีดยาปฏิชีวนะ การตรวจวัดสัญญาณชีพตลอดจนการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพทั่วไปของผู้มารับบริการ รวมทั้งการพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ
 • ช่วยแพทย์ออกตรวจคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ช่วยแพทย์ออกตรวจคลินิกการให้ยาต้านไวรัส Same-Day ART
 • ช่วยแพทย์ทำหัตถการ ช่วยส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น  การเก็บ  gram stain, anoscope
 • ติดต่อประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่การเงิน และบุคลากรอื่นๆในคลินิกเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (KPI ต้องตรงกับเป้าหมายหลักองค์กร และสามารถโยงจากสายงานถึงเป้าหมายหลักองค์กร)

 1. การวางแผน
 2. การประสานงาน
 3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง
 4. มนุษยสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

 • การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ประสบการณ์: มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 • ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน: ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บุคคลข้ามเพศ ความรู้ด้านการบริหาร และการพัฒนาคุณภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี       

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

สวัสดิการ: วันหยุดพักร้อน, ประกันสุขภาพ

*** สนใจ กรุณาสมัครโดย คลิกที่นี่

หรือส่ง CV พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ hr.thailand@fhi360.org***

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน

ติดต่อ คุณเพชรรินทร์ phetcharin.p@redcross.or.th ****

 

Contact : hr.thailand@fhi360.org / phetcharin.p@redcross.or.th


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more