ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Assistant Pharmacist (ผู้ช่วยเภสัชกร)

Family Health International (FHI 360) เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา ดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข ด้าน HIV ต้องการรับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 

หน้าที่หลัก: 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของเภสัชกร และผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดยา เตรียมยา ดูแลพื้นที่และเก็บรักษา เบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรม การจัดและจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ การให้คำแนะนำในการใช้ยา ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 งานที่รับผิดชอบประจำ:

1. บันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง รายการยา และเวชภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำฉลาก และวิธีการใช้ยา

2. จัด เตรียมยา เวชภัณฑ์ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร

3. ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ

 

ด้านงานบริหารเวชภัณฑ์

1. ดูแลงานการตรวจรับยา และเวชภัณฑ์ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. ดูแลงานจัดเก็บยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงดูแลพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บ การบันทึกอุณหภูมิพื้นที่ที่ใช้จัดเก็บให้เป้นไปตามมาตรฐาน

3. นับยา และเวชภัณฑ์คงคลัง รวมถึงจัดทำรายงานตามรอบเวลาที่กำหนด

4. ดูแลการเบิกจ่ายยา เวชภัณฑ์ทั้งจากภายในห้องยาเอง และภายนอกฝ่าย รวมถึงการบันทึกการเบิก จ่าย

5. ชี้บ่ง คัดแยก เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุ ตามมาตรฐาน

 

ด้านอื่น ๆ

1. ดูแลการเบิก จ่ายยาที่สามารถเบิกคืนได้จากระบบประกันสุขภาพของอาสาสมัครในโครงการ

2. ดูแล และจัดให้มีรวมถึงซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สิน สำนักงาน

3. บันทึก จัดเก็บ รวบรมข้อมูลทางเภสัชกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

4. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน (KPI  ต้องตรงกับเป้าหมายหลักองค์กร และสามารถโยงจากสายงานถึงเป้าหมายหลักองค์กร)

  1. ความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง
  2. ความตรงต่อเวลา
  3. ความรับผิดชอบ
  4. มนุษยสัมพันธ์

 

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

1. มีความรู้ด้านยาเบื้องต้น

2.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

3.  มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารเวชภัณฑ์เบื้องต้น 

4.  มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน   

 

การศึกษา   :   วุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

 

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

เวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 8.00-17.00 น.

สวัสดิการ: วันหยุดพักร้อน, ประกันสุขภาพ

*** สนใจ กรุณาสมัครโดย คลิกที่นี่

หรือส่ง CV พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ hr.thailand@fhi360.org***

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน

ติดต่อ คุณเพชรรินทร์ phetcharin.p@redcross.or.th ****

Contact : hr.thailand@fhi360.org / phetcharin.p@redcross.or.th


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more