webmaster@thaingo.org

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้จัดการรายกรณี/พยาบาลวิชาชีพ

Back
: มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
: 16 May 2023
30 / June / 2566
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อผู้สูงอายุและร่วมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ
มูลนิธิฯ ประสงค์รับบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมงานกับของมูลนิธิฯ ในตำแหน่งและคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
 
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่การเงิน  (1 ตำแหน่ง) : ประจำสำนักงานในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางและค้างคืนในพื้นที่การทำงานของโครงการ
คุณสมบัติ:
 1. ชาย หรือ หญิง
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขา การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน บัญชี หากมีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี หากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 7. มีวินัย ขยัน มีความมุ่งมั่นอดทน ทุ่มเท มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 8. สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ และ พักค้างคืนได้ในบางครั้ง
คุณลักษณะงาน
 1. ปฏิบัติงานด้านการบัญชี-การเงิน ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย
 2. เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
 3. ดูแลงานด้านภาษีต่างๆ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม
 4. จัดทำทะเบียนคุมและสรุปการรับ-จ่าย ประจำเดือน
 5. จัดทำรายงานรายจ่ายรายเดือน รายงวดโครงการ ปิดงบเพื่อการตรวจรับรอง ตามมาตรฐานบัญชี เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินเป็นระบบ
 6. สนับสนุนอำนวยการ งานธุรการ หนังสือรับ หนังสือส่ง  และการประสานงานจัดกิจกรรมต่างๆตามแผนงานโครงการ เช่น การจองตั๋วสำหรับการเดินทาง การเตรียมการจัดประชุมและการรายงาน เป็นต้น
 7. ตรวจ เช็คสินทรัพย์ขององค์กร, คำนวณค่าเสื่อมราคา
 8. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น สรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, สำนักงานบัญชี, และ องค์กรภาครัฐ ฯลฯ
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวางแผนให้องค์กรเป็นระบบ และยั่งยืน
-----------------------------------------
 
"บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด" เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีพันธกิจทางสังคมสามประการคือ: ประการแรกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส โดยให้การฝึกอบรมเยาวชนชนเผ่าที่ขาดโอกาสเพื่อทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประการที่สองเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีกำลังจ้างผู้ดูแลจ่ายเงินในราคาที่เหมาะสม และได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสูง ประการที่สามเพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่ไม่สามารถจ้างผู้ดูแลได้
         ในการนี้ประสงค์รับบุคคลเพื่อร่วมเป็นทีมงานกับบริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในตำแหน่งและคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
 
ตำแหน่ง: ผู้จัดการรายกรณี/พยาบาลวิชาชีพ (1ตำแหน่ง) โดยสามารถเดินทางไปทำงานและค้างคืนในพื้นที่ของโครงการในบางจังหวัดทั้งในภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการพยาบาล, กายภาพบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร สนับสนุนทีมทำงาน และ ติดตามผลการทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • มีทักษะการสื่อสารในการพูดและเขียนภาษาไทยในระดับดี และ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Excel, Microsoft Word และการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานผู้บริหาร รวมทั้งการประสานงาน ดำเนินงานตามแผน และการรายงานผลตามเวลาที่กำหนด
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานพัฒนาชุมชนสังคม การทำงานอย่างมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและการทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • สามารถเดินทางร่วมกับทีมเพื่อลงชุมชน ไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศได้
บทบาทและความรับผิดชอบ :
 • เป็นผู้นำและที่ปรึกษาคณะทำงานในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ (ลูกค้าและผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชน) และควบคุมการดูแลตามแนวทางที่กำหนด และการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน คิดค้นพัฒนากรอบการทำงานและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ส่งเสริม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และพัฒนาทีมงานเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องได้
 • ลงข้อมูลแผนการดูแลในระบบคอมพิวเตอร์ และปรับแก้ไขแผนการดูแลผู้สูงอายุ
 • ประสานงานระหว่างสำนักงานเชียงใหม่ ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรชุมชนในระดับต่าง ๆ ที่สนับสนุนเงินทุนอย่างราบรื่น
 • การสนับสนุนอำนวยการ งานธุรการ และการประสานงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน เช่น การเตรียมการจัดประชุมและการรายงานผลให้แหล่งทุนตามกรอบเวลาเป็นต้น
 • ลงพื้นที่ให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
 • ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และ ผู้บริหาร
-------------------------------------------------
 
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. เงินสมทบส่งเสริมการออม (ผ่านการทดลองงาน)
3. ประกันอุบัติเหตุ
5. ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
วิธีสมัคร
ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ janjiraporfai@hotmail.com และ narathip.fopdev@gmail.com
 
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนถึงจนถึงวันที่  28 พฤษภาคม 2566 สำหรับ เจ้าหน้าที่บัญชี และ ไม่มีกำหนดระยะเวลา สำหรับ ผู้จัดการรายกรณี/พยาบาลวิชาชีพ  ดังรายการต่อไปนี้
1. CV/Resume
2. จดหมายสมัครงาน
Contact : janjiraporfai@hotmail.com, narathip.fopdev@gmail.com

Comments

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112