webmaster@thaingo.org

หัวหน้าฝ่ายจัดการและทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

Back
: มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม
: 19 Oct 2023
03 / November / 2023

หัวหน้าฝ่ายจัดการและทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 2557 ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังทำงานเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การบริหารจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

 1. ดูแลงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งพัฒนาและปรับโครงสร้างทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการให้สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิ
 2. พัฒนา สื่อสาร และตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
 3. ให้คำแนะนำ สนับสนุน และให้คำปรึกษากับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเกี่ยวกับการตีความนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงการบริหารจัดการบุคคลในมูลนิธิ
 4. จัดทำคู่มือพนักงานและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคู่มือพนักงาน สวัสดิการ และกับพนักงาน
 5. จัดทำเอกสารสัญญาว่าจ้างพนักงาน และรวบรวมเอกสารสำคัญของพนักงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 6. จัดเตรียมความเคลื่อนไหวเงินเดือนประจำเดือน และเป็นตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการติดต่อและประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวกับสวัสดิการ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ประกันสังคม บริษัทประกันภัย (สุขภาพ, ฟัน, ชีวิต/อุบัติเหตุ)
 7. จัดแผนการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานประจำปีสำหรับพนักงาน รวมถึงจัดทำงบประมาณการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน
 8. รวบรวมข้อมูลของพนักงานในระบบบริหารจัดการพนักงานให้ปัจจุบัน
 9. ดูแลกระบวนการสรรหาโดยประสานงานระหว่างกับหัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 10. ติดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินการตามสรุปขอบเขตงาน การเตรียมชุดจัดหางาน ประกาศรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ การตรวจสอบอ้างอิง การเสนองาน และการเจรจาเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกได้รับการตรวจสอบและจัดการตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
 11. จัดการและประสานงานกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวในบทบาทของตนได้

 

แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

 1. พัฒนาโปรแกรม  หรือวัฒนธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศ และความสัมพันธ์ที่ดีภายในมูลนิธิ
 2. รับผิดชอบในการกลไกการร้องเรียนของพนักงานและจัดการเรื่องร้องเรียนของพนักงานอย่างเป็นความลับ

 

ปฏิบัติการ (Operations)

 1. ดูแลงานธุรการและบริหารในสำนักงาน รวมถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพื่อสนับสนุนพนักงานและฝ่ายต่างๆในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนา สื่อสาร และตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนของฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. ให้คำแนะนำ สนับสนุน และให้คำปรึกษากับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเกี่ยวกับการตีความนโยบายของฝ่ายปฏิบัติการ อาทิเช่น นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและไอที และการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยี/ไอที ทั้งความสะดวกและความปลอดภัย หรืองาน IT and Security โดยประสานและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านประเมินความเสี่ยงและจัดการความปลอดภัยทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กรในการดูแลความปลอดภัยทางดิจิทัลและจากการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

 

การบริหารจัดการ (Leadership and Staff Management)

 1. เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล ธุรการ-สำนักงาน เทคโนโลยี ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  เพื่อดูแลและสร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมและการสร้างขีดความสามารถสำหรับสมาชิกในทีม เพื่อเพิ่มระดับความสามารถทางเทคนิคและทักษะภายในแผนก
 2. เป็นตัวแทนฝ่ายปฏิบัติการในการร่วมประชุม หรือวาระที่สำคัญในฐานะหัวหน้าทีมปฏิบัติการ  อาทิเช่น การตรวจสอบประจำปีของแหล่งทุนหรือโครงการ การประชุมภาคี หรือแหล่งทุน/โครงการ แคมเปญ
 3. ตรวจทานและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ตามแผนผังมอบหมายอำนาจวงเงินและเอกสารสำคัญ
 4. พัฒนาขั้นตอนการทำงานภายในทีมปฏิบัติการกับฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์ทนายความ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น
 5. เป็นสมาชิกทีมผู้บริหารเพื่อร่วมในการประชุมมูลนิธิร่วมกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ วางทิศทาง และตัดสินใจร่วมกับคณะผู้บริหาร

 

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 1. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ในด้านทรัพยากรมนุษย์ และบริหารจัดการในองค์กรการกุศล หรือมูลนิธิที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกมูลนิธิอาทิเช่น ผู้บริหาร Outsource ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิบัติการ  
 3. มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 4. มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ตั้งไว้ และการรายงานสรุปเพื่อนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอก และภายในมูลนิธิ
 5. มีทักษะในการสื่อในการนำเสนอผลงาน เขียนรายงาน และ Coaching ให้คำแนะนำแก่พนักงาน ทีม และผู้บริหาร
 6. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง มูลนิธิ แหล่งข้อมูลและข้อมูล
 8. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. มีทัศนคติและความสนใจที่จะส่งเสริมเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และหลักนิติรัฐ
 10. สนใจและเห็นคุณค่าในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวมทั้งติดตามข่าวสารและสถานการณ์การเมืองและสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 11. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานได้ภายใต้สภาวะกดดัน
 12. สามารถรักษาความลับของข้อมูลและมีวิจารณญาณในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 13. คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง องค์กร แหล่งข้อมูลและข้อมูล

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนถือว่าพนักงานทุกท่านเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนศูนย์ทนายความในการเจริญโต ดังนั้นศูนย์ทนายความส่งเสริมวัฒนธรรมมูลนิธิที่ให้พนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำงาน และส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลานในสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี มีความสุขในการทำงาน และช่วยสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมและผลักดันให้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้บรรลุเป้าหมายในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ในการก่อสร้างนิติรัฐในประเทศไทย

 

สัญญาการจ้าง

 1. ระยะเวลาตามกำหนดของโครงการ
 2. ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน
 3. สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง
 4. มีสวัสดิการรักษาพยาบาล ทำฟัน ตรวจสุขภาพประจำปี

 

วิธีการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร พร้อมแนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา/การทำงานได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 2. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
 3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ recruitment@tlhr2014.com

 

Contact : recruitment@tlhr2014.com

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112