Start your job search

Administrative & Logistics Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์)

Administrative & Logistics Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

Administrative & Logistics Officer (เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการและโลจิสติกส์)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดประชุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานและจัดทำเอกสารงานธุรการสำนักงาน การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งงานวางแผนเส้นทางการจัดยานพาหนะ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสามารถอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการทำงานของโครงการให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มงาน

Professional

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการจัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบการจองห้องประชุม รวมทั้งประสานงานในการจัดสถานที่การประชุมทั้งใน และนอกสำนักงานให้เป็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนดเพื่อสนับสนุนการทำงานของโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นตัวกลางในการประสานงานด้านเอกสารและงานธุรการ เช่น การจัดทำข้อมูลเอกสาร การรับ-ส่งเอกสาร โทรสาร Email และรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้อง ตรงเวลาของการจัดทำเอกสาร ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุ ดำเนินการจัดทำใบขอซื้อ รวมถึงการเบิก-จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามเวลา และสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงาน รวมทั้งทำบันทึกสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมนำส่งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • วางแผนการใช้ยานพาหนะประจำวันให้เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดูแลภาพรวมของงานอาคารสถานที่ และพื้นที่ใช้งานทั้งหมด ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม เพื่อสุขลักษณะ บรรยากาศในการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการทำงานของบุคลากรของสถาบัน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้าน 3 ปี ด้านการบริงานทั่วไป งานประสานงาน งานจัดประชุม อบรม สัมมนา
 • มีประสบการณ์การทำงานราชการหรือองค์การมหาชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การเขียนหนังสือราชการและการเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีทักษะในการสื่อสาร (Communication & Inter-Personal Skills)   

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123


ผู้ประสานงาน / Coordinator