There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

Project Manager

Project Manager

Organization : เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ชื่อตำแหน่ง (Title of the Position) :  Project Manager          

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

 • จัดทำแผนงานประจำปีขององค์กรด้านโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข และบริหารจัดการเพื่อรักษาแหล่งทุนเดิม และหาแหล่งทุนใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผน
 • บริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่

1. วางแผนโครงการฯ และพัฒนา proposal ของโครงการฯ และนำเสนอต่อแหล่งทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ดำเนินการจัดการลงนามและรักษาเอกสารสัญญาข้อตกลงกับแหล่งทุน ของแต่ละโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติทุน

3. ประสานงานและดำเนินการบริหารจัดการตามแผนงานของโครงการฯ ที่ได้รับทุน พร้อมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

4. บริหารจัดการงบประมาณการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามกฎข้อบังคับของแต่ละแหล่งทุน

5. สรุปผลการดำเนินงานและงบดุลบัญชีของแต่ละโครงการ นำเสนอต่อผู้บริหาร หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อแหล่งทุนตามวาระ ที่กำหนดในสัญญาข้อตกลงกับแหล่งทุน

 • บริหารจัดการโครงการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Education Research)
 • ช่วยประสานงานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical  Products) บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กร ตามที่มอบหมาย พร้อมจัดทำรายงานการประชุม
 • วางแผนและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ขององค์กร รวมถึงการเผยแพร่บทความทางวิชาการ รายงานผลงานวิจัย หรือผลสำเร็จของโครงการฯ ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน

 

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (Job Specification)

ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท  

สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา เภสัช พยาบาล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) :

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์หรืองานวิจัยทางด้านสาธารณสุข ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิชาการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย/งานวิจัย รวมถึงการจัดงานประชุมเชิงวิชาการ

 

คุณสมบัติอื่น ๆ :

 • มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดการฐานข้อมูล
 • มีทักษะในการออกแบบการประชุม การบริหารจัดการโครงการ
 • มีทักษะในการปรับปรุงและพัฒนางาน และการถ่ายทอดงาน การสอนงาน
 • มีความเข้าใจระบบการทำงานของราชการเป็นอย่างดี

 

 

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

E-mail : wanpen@thaimedresnet.org โทร. 081-989-3797

Contact : wanpen@thaimedresnet.org


ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more