The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

Clinical Data Officer (เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลินิก)

Clinical Data Officer (เจ้าหน้าที่ข้อมูลคลินิก)
จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

Role Overview ตำแหน่ง Clinical Data Officer มีหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก (Clinical Data Management) ครอบคลุมตั้งแต่การติดตาม รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และมีส่วนสนับสนุนในการบริหารจัดเก็บข้อมูลไว้อ้างอิงภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมมาตอบคำถามงานวิจัยทางคลินิกนั้น มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และไม่มีข้อขัดแย้งกันเอง ตลอดจนมีความพร้อมส่งต่อให้แก่ผู้วิจัยใช้ในการจัดทำรายงานแก่ผู้ให้ทุน และนักชีวิสถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 

Key Accountability/Responsibility 

1. สนับสนุนการออกแบบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล (Case Record Form: CRF) และวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ให้มีความสมบูรณ์ 

2. มีส่วนร่วมในการออกแบบ แบบฟอร์มฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามตัวตัวชี้วัดของแต่ละโครงการวิจัย

3. ชี้แจ้งวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ แก่ผู้จัดเก็บ/บันทึกข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

4. จัดให้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พบในการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล 

5. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ และจัดทำ Presentation รายงานความก้าวหน้าโครงการ

6. จัดเตรียมข้อมูล (Cleaning Data) งานวิจัยสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล

7. จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ผู้วิจัยร้องขอ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 

Qualifications Specific to the Post Holder

1. ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชีวสถิติ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สาธารณสุข)

2. มีประสบการณ์ 3 ปีในการบริหารจัดการข้อมูลทางคลินิก หรืองานวิจัยด้านสุขภาพและสาธารณสุขอื่น ๆ 

3. มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Access etc.) 

4. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี

5. หากมีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมทางสถิติ เช่น STATA, R, STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. หากมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ (HSP) และการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หากท่านสนใจสมัครงานดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) (2) ประวัติการทำงาน (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มายังอีเมล recruit@prevention-trcarc.org (หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-252-9958 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 2 มกราคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

 

Contact : recruit@prevention-trcarc.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more