There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) รับสมัคร Sustainable Livelihood Manager/ผู้จัดการ ฝ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 1 ตำแหน่ง

The Freedom Story มีพันธกิจเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงและแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือกันทำงาน

ฝ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของ The Freedom Story ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเด็กที่มีความเสี่ยง และชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริม บริหารจัดการ และการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานและงานหัตถกรรมทำให้ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพที่มั่นคง และโอกาสใหม่ ๆ นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสุขให้กับชุมชน

ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน และหน่วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจเพิ่มเติมแก่ครอบครัวเด็กที่มีความเสี่ยง ชุมชนและองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง The Freedom Story และชุมชนท้องถิ่น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ด้านแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 1. กำหนดและดำเนินการตามแผนงานประจำปีของฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน The Freedom Story
 2. แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนควรแสดงวิธีการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมการพัฒนาเพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสหรับครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย The Freedom Story เพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสาหรับเด็ก และสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
 3. แผนการพัฒนาหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมควรสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ The Freedom Story
 4. บริหารจัดการและพัฒนาโครงการ/แผนงานดังกล่าว
 5. สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรและบุคคลภายนอก

 

ด้านการระดมทุน

 1. แสวงหาการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ สหรับฝ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 2. เขียนข้อเสนอโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่มูลนิธิ ผู้สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3. เสนอความคิดที่สร้างสรรค์ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการทงานให้กับฝ่าย และThe Freedom Story
 4. รายงานและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงาน และระหว่างฝ่ายต่างๆ ในมูลนิธิฯ
 5. บริหารและวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 6. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพื่อนำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 7. สำรวจตลาดและสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
 8. วางแผนและจัดทำงบประมาณส่งเสริมการขายทั้ง Online และ Offline
 9. ควบคุมและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 10. บริหารจัดการและสร้างระบบการจัดการที่ดีกับ Suppliers โดยเฉพาะเกษตรกร
 11. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย
 12. สามารถวางแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 13. จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

สร้างเครือข่ายกับบุคคลและองค์กร

 1. พัฒนารายชื่อผู้ติดต่อ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายกับผู้นชุมชน/ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรธุรกิจ
 2. เป็นตัวแทน The Freedom Story และสืบสานพันธกิจของเราต่อชุมชน
 3. ร่วมมือกับชุมชนในภารกิจของ The Freedom Story

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2-4 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การขาย Startup หรือธุรกิจเพื่อสังคม
 3. มีประสบการณ์การขายสินค้าอุปโภคบริโภค Modern Trade สินค้าทางการเกษตร เกษตรอินทรีย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ รักการเรียนรู้ และทันสมัยต่อโลก Disruption
 5. สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 6. มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความรู้และทักษะในการจัดการความรู้ Knowledge Management สามารถเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหลักการธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการการจัดสรรทรัพยากร เช่น Business Model Canvas
 8. มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
 9. มีทักษะและความทุ่มเทในการทำงาน บริหารจัดการเวลาของตนเองและทีมงาน รวมทั้งการมอบหมายและติดตามงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 10. มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะริเริ่มที่จะทสิ่งที่จเป็นต่อการทำงาน
 11. มีความสามารถวิเคราะห์ สรุปและนำเสนอข้อมูลได้
 12. มีความใส่ใจต่อผลกระทบทางสังคมและความมุ่งมั่นในภารกิจขององค์กร
 13. สื่อสารภาษาอังกฤษได้และคล่องแคล่ว
 14. สามารถขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัว
 15. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับโปรแกรม:
 • Microsoft Office
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • Google ปฏิทิน เอกสารและอีเมล์
 • Skype
 • Drop box, Box.com

 

ชั่วโมงและสภาพแวดล้อมในการทางาน

 1. ทำงานเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 2. ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจต้องทำงานในช่วงเย็น-ค่ำและช่วงสุดสัปดาห์(ขึ้นอยู่กับภารกิจ)

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

  1. เงินเดือนประมาณ 25,000 - 30,000 บาท (พิจารณาจากทักษะ ความสามารถ และประสบการณ)
  2. เงินออมทรัพย์
  3. ประกันสุขภาพ
  4. ประกันภัยอุบัติเหตุ
  5. ประกันสังคม
  6. วันหยุดตามกฎหมายและวันหยุดพักร้อน
  7. อื่นๆ

 

รับสมัครจนกว่าจะได้ผู้เหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

 1. จดหมายสมัครงาน ระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ระบุเหตุผลและแรงบันดาลใจในการทางานกับองค์กรด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
 2. ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทางาน
 3. หลักฐานการศึกษา
 4. เนาบัตรประชาชน สเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบรับรองการทงาน (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายหน้าตรง
 7. ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร

 

(เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับผู้สมัครที่สามารถยืนยันถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทงานของผู้สมัคร)

(The Freedom Story ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น)

ส่งเอกสารทาง E-mail :  narisara@thefreedomstory.org

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ 171 หมู่ 1 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามเวลาทำการ (กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า)

เบอร์โทรติดต่อ : 088-2992027

Contact : ืnarisara@thefreedomstory.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerระดมทุน / Fundraising

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more