The financial transfers after December 16, 2563, we will send you a receipt after the New Year.

สำหรับผู้ที่โอนเงินหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่

Start your job search

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งฝ่ายการตลาดอินทรีย์

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งฝ่ายการตลาดอินทรีย์  จำนวน  1 ตำแหน่ง

         มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชาวนาและเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาที่ประสบปัญหาหนี้สินและมีความสุ่มเสียงในการสูญเสียที่ดินที่มีอยู่จำนวนมาก โดยทำงานสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาช่องการจำหน่ายทั้งใกล้และไกล  เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรร่วมเรียนรู้และมีรายได้เพิ่มขึ้นให้สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

 

รายละเอียดของงาน

 1. พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของชาวนาและเกษตรกร
 2. พัฒนาช่องทางจำหน่ายในระดับต่างๆ
 3. ประสานงานจัดการประชุมองค์กรชาวบ้านและเครือข่ายพันธมิตร
 4. สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆได้
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานด้านสังคม มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
 • มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

 • เงินเดือนพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์

   

หากสนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน มาได้ที่      

อีเมล : somjit@localact.org โทร 087-702-1425

อีเมล : pafan_lek @localact.org  โทร. 094-996-2930

รับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

Contact : somjit@localact.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorระดมทุน / Fundraising

Editorials

เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
กลับมานั่งคิด เรื่องชุดนักเรียน
ปรากฏการณ์หลวงตาบุญชื่น
จอร์จ โซรอส
Real Sector
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ ศบค.เหตุมาตรการรัฐแก้ไขโควิด-19 เอื้อนายทุน
สวรรค์บนดิน...
เล่าเรื่อง ไทยเอ็นจีโอ ในบางแง่มุม
ประธานาธิบดีทรัมป์ยุยงให้เกิดความรุนแรง พร้อมกับปฏิเสธไม่ยอมรับผลเลือกตั้ง
BRN วาทกรรมกรรมด้อยค่าต่อโต๊ะครู   ประชาชน “ค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรม”
View more